Grieks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

尊敬的先生,
Αγαπητέ κύριε,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的女士,
Αγαπητή κυρία,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的先生/女士,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
尊敬的先生们,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
尊敬的收信人,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
尊敬的史密斯先生,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
尊敬的史密斯女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐/女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
很高兴可以为...做推荐
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
在他...时加入...,我和他初次认识
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
我毫不犹豫为...写推荐信
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
我很高兴能为...写推荐信
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...以...区别于其他人
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
他/她最大的才能在于...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
他/她拥有众多技能。
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
他/她能清楚地表达自己的想法。
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
他/她能很好的处理各种责任。
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
他/她在...方面拥有广泛知识
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
他/她总是积极参加...
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
他/她的主要职责是...
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
他/她每周的工作包括...
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Positieve beoordeling van een persoon
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Positieve beoordeling van een persoon
...总能高质量地按时完成工作。
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Positieve beoordeling van een persoon
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
我认为...应该被优先考虑,因为...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Afsluiting van een positieve referentie
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Afsluiting van een positieve referentie
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Afsluiting van een positieve referentie