Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Uit Eten

Uit Eten - Bij de ingang

Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Een reservering doen
Un tavolo per _[numero di persone]_.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Om een tafel vragen
Accettate carte di credito?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Vragen of je met een creditcard kunt betalen
Avete piatti vegetariani?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden
Avete piatti kosher?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden
Avete piatti islamici?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Vragen of ze ook halal eten aanbieden
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen

Mi porta il menù?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Vragen naar de kaart
Scusi. Vorremmo ordinare.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen
Cosa ci consiglia dal menù?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden
Avete una specialità della casa?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Vragen of het restaurant een specialiteit heeft
C'è una specialità locale?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt
Non mangio ____. C'è ____ qui?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet
Io prendo _[piatto]_.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Een bepaald gerecht bestellen
Vorremmo ordinare degli antipasti.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Aperitieven bestellen
insalata
沙拉(shālā)
gerecht
zuppa
汤(tāng)
gerecht
carne
肉(ròu)
eten
maiale
猪肉(zhūròu)
soort vlees
manzo
牛肉(niúròu)
soort vlees
pollo
鸡肉(jīròu)
soort vlees
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had
frutti di mare
海鲜(hǎixiān)
eten
pesce
鱼(yú)
eten
pasta
意大利面(yìdàlì miàn)
gerecht
sale
盐(yán)
pepe
胡椒(hújiāo)
senape
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
pane
面包(miànbāo)
burro
黄油(huángyóu)
Vorrei il bis!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Vragen om wat meer te drinken
Grazie, sono a posto.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
De ober vragen om op te houden bij te serveren/schenken
Vorremmo ordinare il dolce.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Vragen om dessert te bestellen
Vorrei un ___.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Dessert bestellen
gelato
冰淇淋(bīngqílín)
dessert
torta
蛋糕(dàngāo)
dessert
cioccolato
巧克力(qiǎokèlì)
dessert
biscotti
饼干(bǐnggān)
dessert
Buon appetito!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen

Prendo ___.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Drankjes Bestellen
un'acqua frizzante
带气的水(dài qì de shuǐ)
drankje
un'acqua naturale
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
drankje
una birra
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
drankje
una bottiglia di vino
一瓶酒(yī píng jiǔ)
drankje
un caffè
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
drankje
un tè
一杯茶(yībēi chá)
drankje
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen

Il conto, per favore.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Meedelen dat je wilt betalen
Vorremo conti separati.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt
Pago io per tutto.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt
Offro io per il pranzo/la cena.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren
Puoi tenere la mancia.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi
Il cibo era delizioso!
太美味了!(tài měiwèile!)
Een compliment geven over het eten
I miei complimenti allo chef!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten

E' freddo.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mopperen dat het eten te koud is
Non è abbastanza cotto.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
De bereidingstijd was niet lang genoeg
E' troppo cotto.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
De bereidingstijd was te lang
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is
Il vino è andato a male.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten
Questa bibita non è fredda.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is
Questa bibita ha un sapore strano.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
De vreemde smaak van je drinken opbrengen
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld
Manca un piatto.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Opmerken dat je bestelling niet compleet is
E' sporco.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën

C'è/ci sono ____ qui?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Vragen of een bepaald gerecht ingrediënten bevat waarvoor je allergisch bent
Può prepararlo senza ______?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Vragen of de ingrediënten waarvoor je allergisch bent weggelaten kunnen worden bij het klaarmaken
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Mensen laten weten dat je allergisch bent en vragen je in noodgeval je medicijnen te geven
noci/arachidi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Voedselallergie
sesamo/semi di girasole
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Voedselallergie
uova
鸡蛋(jīdàn)
Voedselallergie
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Voedselallergie
farina/frumento
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Voedselallergie
latte/lattosio/latticini
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Voedselallergie
glutine
面筋(miànjīn)
Voedselallergie
soia
豆类(dòu lèi)
Voedselallergie
leguminose/fagioli/piselli/mais
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Voedselallergie
funghi
蘑菇(mógū)
Voedselallergie
frutta/kiwi/cocco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Voedselallergie
erba cipollina/cipolle/aglio
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Voedselallergie
alcol
酒精(jiǔjīng)
Voedselallergie