Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Uit Eten

Uit Eten - Bij de ingang

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Een reservering doen
A table for _[number of people]_, please.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Om een tafel vragen
Do you accept credit cards?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Vragen of je met een creditcard kunt betalen
Do you offer vegetarian food?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Vragen of ze ook vegetarisch eten aanbieden
Do you offer kosher food?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Vragen of ze ook kosher eten aanbieden
Do you offer halal food?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Vragen of ze ook halal eten aanbieden
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Je wilt graag sport kijken tijdens of na het eten

Uit Eten - Eten bestellen

May I see the menu, please?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Vragen naar de kaart
Excuse me. We would like to order, please.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
De ober meedelen dat je klaar bent om te bestellen
What can you recommend on the menu?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Aan de ober vragen of hij/zij iets van de kaart kan aanraden
Is there a house specialty?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Vragen of het restaurant een specialiteit heeft
Is there a local specialty?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft
I am allergic to ____. Does this contain ____?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Meedelen dat je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Informeren of iets suiker of koolhydraten bevat omdat je suikerziekte hebt
I don't eat ____. Is there ___ in this?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
De ober meedelen dat je bepaalde producten niet eet
I would like to order _[dish]_, please.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Een bepaald gerecht bestellen
We would like to order appetizers, please.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Aperitieven bestellen
salad
沙拉(shālā)
gerecht
soup
汤(tāng)
gerecht
meat
肉(ròu)
eten
pork
猪肉(zhūròu)
soort vlees
beef
牛肉(niúròu)
soort vlees
chicken
鸡肉(jīròu)
soort vlees
I would like my meat rare/medium/well done.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
De ober meedelen hoe je je vlees het liefst bereid had
seafood
海鲜(hǎixiān)
eten
fish
鱼(yú)
eten
pasta
意大利面(yìdàlì miàn)
gerecht
salt
盐(yán)
pepper
胡椒(hújiāo)
mustard
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
bread
面包(miànbāo)
butter
黄油(huángyóu)
I would like a refill, please!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Vragen om wat meer te drinken
Thank you, that's enough.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
De ober vragen om op te houden bij te serveren/schenken
We would like to order some dessert, please.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Vragen om dessert te bestellen
I would like to have ___, please.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Dessert bestellen
ice cream
冰淇淋(bīngqílín)
dessert
cake
蛋糕(dàngāo)
dessert
chocolate
巧克力(qiǎokèlì)
dessert
cookies
饼干(bǐnggān)
dessert
Enjoy your meal!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Smakelijk eten wensen

Uit Eten - Drankjes Bestellen

I would like to have _[beverage]_, please.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Drankjes Bestellen
a sparkling water
带气的水(dài qì de shuǐ)
drankje
a still water
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
drankje
a beer
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
drankje
a bottle of wine
一瓶酒(yī píng jiǔ)
drankje
a coffee
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
drankje
a tea
一杯茶(yībēi chá)
drankje
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Vragen of iets alcohol bevat

Uit Eten - Betalen

We would like to pay, please.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Meedelen dat je wilt betalen
We would like to pay separately.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
De ober meedelen dat iedereen uit het gezelschap apart betaalt
I will pay for everything.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
De ober meedelen dat je voor het hele gezelschap betaalt
I am treating you to lunch/dinner.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
De ander uitnodigen voor een maaltijd en trakteren
Keep the change.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
De ober meedelen dat hij het wisselgeld kan houden als fooi
The food was delicious!
太美味了!(tài měiwèile!)
Een compliment geven over het eten
Give my compliments to the chef!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Een compliment geven over het eten

Uit Eten - Klachten

My food is cold.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mopperen dat het eten te koud is
This is not properly cooked.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
De bereidingstijd was niet lang genoeg
This is overcooked.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
De bereidingstijd was te lang
I did not order this, I ordered ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Opmerken dat het gerecht dat gebracht wordt niet het jouwe is
This wine has corked.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Meedelen dat de wijn kurk heeft (bedorven is)
We ordered more than thirty minutes ago.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Mopperen over de wachttijd voor het bestelde eten
This drink is not cold.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Mopperen dat het drinken niet koel genoeg is
My drink tastes strange.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
De vreemde smaak van je drinken opbrengen
I ordered my drink without ice.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Opmerken dat je een drankje met ijs hebt gekregen terwijl je zonder ijs had besteld
There's one dish missing.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Opmerken dat je bestelling niet compleet is
This is not clean.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Opmerken dat je bord/bestek/glas niet schoon is

Uit Eten - Allergieën

Is/are there___in this?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Vragen of een bepaald gerecht ingrediënten bevat waarvoor je allergisch bent
Could you please prepare the dish without ____?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Vragen of de ingrediënten waarvoor je allergisch bent weggelaten kunnen worden bij het klaarmaken
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Mensen laten weten dat je allergisch bent en vragen je in noodgeval je medicijnen te geven
nuts/peanuts
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Voedselallergie
sesame seeds/sunflower seeds
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Voedselallergie
egg
鸡蛋(jīdàn)
Voedselallergie
seafood/fish/shellfish/shrimps
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Voedselallergie
flour/wheat
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Voedselallergie
milk/lactose/dairy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Voedselallergie
gluten
面筋(miànjīn)
Voedselallergie
soy
豆类(dòu lèi)
Voedselallergie
leguminous plants/beans/peas/corn
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Voedselallergie
mushrooms
蘑菇(mógū)
Voedselallergie
fruit/kiwi/coconut
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Voedselallergie
chives/onions/garlic
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Voedselallergie
alcohol
酒精(jiǔjīng)
Voedselallergie