Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

Do you have ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Naar een bepaald product vragen
Where can I find ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Naar de locatie van een bepaald product vragen
How much is this?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Naar de prijs van een bepaald product vragen
Do you have anything that is less expensive?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Naar een goedkoper product vragen
What time do you open/close?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
I'm just browsing.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
I'll buy it.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
May I pay with credit card?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Vragen of de winkel creditcards accepteert
May I have the receipt, please?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Om de bon vragen
May I have a bag, please?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Om een tasje vragen
I would like to return this.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

May I try this on, please?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Vragen of je een kledingstuk mag passen
Where are the changing rooms?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Naar de kleedkamers vragen
Do you have this in ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Naar een bepaalde maat vragen
... small?
…小号?(…xiǎo hào?)
Kledingmaat
... medium?
…中号?(…zhōng hào?)
Kledingmaat
... large?
…大号?(…dà hào?)
Kledingmaat
... extra large?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Kledingmaat
Do you have these shoes in size ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
It's too small.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
It's too big.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
Does this look good on me?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

I'll give you _[amount]_ for this.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Een startbedrag noemen
That's way too expensive!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
_[amount]_ is my final offer!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Een laatste bod doen
Then I'm not interested.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Desinteresse tonen
Then I will go somewhere else.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
I can't afford it!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
That's more than I can really afford but I'll take it.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Met geveinsde spijt de deal sluiten.