Italiaans | Uitdrukkingen - Reizen | Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden

您有___?(nín yǒu ___?)
Avete ____?
Naar een bepaald product vragen
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Dove posso trovare ____?
Naar de locatie van een bepaald product vragen
多少钱?(duōshǎo qián?)
Quanto costa questo?
Naar de prijs van een bepaald product vragen
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Avete qualcosa di meno costoso?
Naar een goedkoper product vragen
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
A che ora aprite/chiudete?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Sto dando un'occhiata.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Lo compro.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Accettate carta di credito?
Vragen of de winkel creditcards accepteert
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Mi può fare lo scontrino?
Om de bon vragen
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Mi può dare una borsa?
Om een tasje vragen
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Vorrei restituire questo.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Posso provarlo?
Vragen of je een kledingstuk mag passen
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Dove sono i camerini di prova?
Naar de kleedkamers vragen
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Avete la taglia ___?
Naar een bepaalde maat vragen
…小号?(…xiǎo hào?)
... small?
Kledingmaat
…中号?(…zhōng hào?)
... media?
Kledingmaat
…大号?(…dà hào?)
... large?
Kledingmaat
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra large?
Kledingmaat
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Avete il ___ di queste scarpe?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
E' troppo piccolo.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is
这太大了。(zhè tài dàle.)
E' troppo grande.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Come mi sta?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Ti do ____ per questo.
Een startbedrag noemen
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Costa troppo!
Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Een laatste bod doen
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Allora non sono interessato.
Desinteresse tonen
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Allora andrò da un'altra parte.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Non posso permettermelo!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Met geveinsde spijt de deal sluiten.