Spaans | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Estoy perdido.
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
¿En dónde puedo encontrar____?
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... el sanitario/servicio de baño?
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... un banco/casa de cambio
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
... un hotel?
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... gasolinera?
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... un hospital?
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... una farmacia?
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... una tienda departamental?
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... un supermercado?
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... la parada del autobús?
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... la estación del metro?
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... una oficina de información turística?
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... un cajero automático?
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
¿Cómo llego a___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... al centro?
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... la estación del tren?
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... el aeropuerto?
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... la estación de policías?
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... la embajada de [país]?
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
... bar?
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
...café?
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurante?
plek
...ผับ? (...pub?)
... club nocturno?
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotel?
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... atracción turística?
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... sitio histórico?
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museo?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Gire a la izquierda.
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Gire a la derecha.
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Siga derecho.
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Regrese.
De weg wijzen
หยุด (yhood)
Pare.
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vaya hacia___.
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Pase el/la___.
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
Ponga atención a___.
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
cuesta abajo
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
cuesta arriba
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
intersección
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semáforos
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
parque
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... boleto sencillo...
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... boleto de regreso...
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... primera clase/segunda clase
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... pase por un día ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... pase semanal ...
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... pase mensual ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
¿Está ocupado éste asiento?
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Ese es mi asiento.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
abierto
Een winkel is open
ปิด (pid)
cerrado
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
entrada
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
salida
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
empuje
ดึง (deung)
jale
ผู้ชาย (pu-chy)
hombres/caballeros
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
mujeres/damas
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
lleno/ocupado
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
Habitaciones libres/desocupado
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Necesito ir a__[lugar]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
¿Puede esperar aquí por un momento?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
¡Siga ese carro!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... por un día/una semana
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Quisiera un seguro de cobertura total.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
No necesito seguro.
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Me gustaría incluir un conductor extra
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
El tanque no está lleno.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
El motor hace un sonido extraño.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
El coche se encuentra dañado.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is