Portugees | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Eu estou perdido (a).
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Onde eu encontro ___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... um banheiro?
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... um banco/uma casa de câmbio?
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
... um hotel?
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... um posto de gasolina?
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... um hospital?
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... uma farmácia?
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... uma loja de departamento?
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... um supermercado?
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... uma parada de ônibus?
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... uma estação de metrô?
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... um centro de informações turísticas?
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... um caixa eletrônico?
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Como eu faço para chegar ___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... ao centro da cidade?
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... a estação de trem?
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... ao aeroporto?
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... a delegacia de polícia?
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... a embaixada [país]?
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Você pode recomendar algum bom ___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
... bares?
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafeterias?
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurantes?
plek
...ผับ? (...pub?)
... boates?
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotéis?
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... atrações turísticas?
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... cidades históricas?
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museus?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Vire à esquerda.
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Vire à direita.
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Siga em frente.
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Volte.
De weg wijzen
หยุด (yhood)
Pare.
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vá em direção à ___.
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Passe o ___.
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
Procure por ___.
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
para baixo
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
para cima
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
intersecção
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semáforo
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
parque
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... bilhete único ...
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... bilhete de ida e volta ...
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... passe de um dia ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... bilhete semanal ...
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... bilhete mensal ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Este lugar está ocupado?
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Este é o meu assento.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
aberto
Een winkel is open
ปิด (pid)
fechado
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
entrada
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
saída
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
empurrar
ดึง (deung)
puxar
ผู้ชาย (pu-chy)
homens
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
mulheres
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
ocupado
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
livre
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Você conhece algum número de táxi?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Eu preciso ir para _[local]_.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto custa para ir para _[local]_?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Você pode esperar aqui por um momento?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Siga aquele carro!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Onde posso alugar um carro?
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... por um dia/uma semana.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Eu quero pacote de seguro completo.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Eu não preciso de seguro.
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
O tanque não está cheio.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
O motor está fazendo um barulho estranho.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
O carro está danificado.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is