Italiaans | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Mi sono perso.
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Dove posso trovare ____?
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... un bagno?
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... una banca/sportello di cambio
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
... un albergo?
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... un benzinaio?
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... un ospedale?
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... una farmacia?
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... un grande magazzino?
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... un supermercato?
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... la fermata dell'autobus?
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... la fermata della metro?
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... un ufficio di informazione turistica?
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... un bancomat/sportello bancario automatico?
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Come si arriva __?
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... al centro?
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... alla stazione del treno?
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... all'aeroporto?
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... alla centrale di polizia?
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... all'ambasciata di [paese]?
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Ci può consigliare un buon ___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
... bar?
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
... caffé?
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... ristorante?
plek
...ผับ? (...pub?)
... night club?
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... albergo?
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... attrazione turistica?
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... sito storico?
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museo?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Gira a sinistra.
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Gira a destra.
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Sempre dritto.
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Torna indietro.
De weg wijzen
หยุด (yhood)
Fermati.
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vai verso ___.
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Vai oltre ___.
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
Cerca il/la ___.
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
in discesa
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
in salita
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
incrocio
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semafori
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
parco
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... biglietto solo andata...
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... andata e ritorno...
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... biglietto di prima/seconda classe...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... biglietto giornaliero...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... un abbonamento settimanale...
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... un abbonamento mensile ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Si ferma a ___[luogo]___?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
È occupato questo posto?
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Questo è il mio posto.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
aperto
Een winkel is open
ปิด (pid)
chiuso
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
entrata
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
uscita
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
spingere
ดึง (deung)
tirare
ผู้ชาย (pu-chy)
uomini
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
donne
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
pieno/occupato
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
libero
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Sa il numero per chiamare un taxi?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Devo andare a ___[destinazione]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Può aspettare qui un momento?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Segua quella macchina!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Dov'è il noleggio auto?
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... per un giorno/una settimana.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Non ho bisogno di assicurazione.
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Dov'è il prossimo benzinaio?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vorrei includere un secondo guidatore.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Non c'è il pieno.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Il motore fa uno strano rumore.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
L'auto è danneggiata.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is