Frans | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Je suis perdu.
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Où puis-je trouver ___ ?
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... des toilettes ?
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... une banque / un bureau de change ?
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
... un hôtel ?
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... une station service ?
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... un hôpital ?
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... une pharmacie ?
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... un grand magasin ?
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... un supermarché ?
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... un arrêt de bus ?
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... une station de métro ?
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... un office du tourisme ?
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... un distributeur/guichet automatique ?
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Comment je peux me rendre ___ ?
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... au centre-ville ?
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... à la gare ?
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... à l'aéroport ?
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... au commissariat ?
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... à l'ambassade de [pays] ?
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
... bar ?
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
... café ?
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurant ?
plek
...ผับ? (...pub?)
... boîte de nuit ?
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hôtel ?
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... attraction touristique ?
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... site historique ?
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... musée ?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Tournez à gauche.
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Tournez à droite.
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Allez tout droit.
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Faites demi-tour.
De weg wijzen
หยุด (yhood)
Arrêtez-vous.
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Allez vers ___.
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Passez devant ___.
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
Cherchez ___.
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
vers le bas
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
vers le haut
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
intersection
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
feux de signalisation
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
parc
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... aller simple ...
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... aller-retour ...
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... ticket première/seconde classe ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... ticket pour la journée ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... ticket hebdomadaire ...
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... ticket mensuel ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ce siège est-il pris ?
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
C'est mon siège.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
ouvert
Een winkel is open
ปิด (pid)
fermé
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
entrée
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
sortie
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
pousser
ดึง (deung)
tirer
ผู้ชาย (pu-chy)
hommes
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
femmes
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
occupé/complet
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
chambres disponibles / libre
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Vous pouvez attendre ici un instant ?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Suivez cette voiture !
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Où est l'agence de location de voitures ?
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... pour une journée / une semaine.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Je voudrais une assurance tous risques.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Où est la prochaine station service ?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Le réservoir n'est pas plein.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Le moteur fait un drôle de bruit.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
La voiture est endommagée.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is