Esperanto | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Mi perdiĝis.
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Kie mi povas trovi ___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... la banĉambron?
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... bankon/ŝanĝoficejon?
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
... hotelon?
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... benzinstacion?
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... malsanulejon?
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... apotekon?
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... magazenon?
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... supermarkton?
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... bushaltejon?
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... metroohaltejon?
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... turistoficejon?
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... monaŭtomaton?
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Kiel mi iras al___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... la urbocentron?
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... la stacidomon?
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... la aerhavenon?
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... la policejon?
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... la ambasadon de [lando]?
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
... trinkejojn?
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kafejojn?
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restoraciojn?
plek
...ผับ? (...pub?)
... noktoklubojn?
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotelojn?
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turismajn allogojn?
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historiajn lokojn?
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... muzeojn?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turnu maldekstre.
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turnu dekstre.
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Iru rekte.
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Reiru.
De weg wijzen
หยุด (yhood)
Haltu.
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Iru al la___.
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Iru post la____.
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
Serku la___.
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
montsuben
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
supren
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
vojkruciĝo
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
trafiklumo
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
parko
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... solan bileton ...
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... revenan bileton ...
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... tagbileton ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... semajnobileton ...
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monatbileton ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Tio estas mia sidloko.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
malferma
Een winkel is open
ปิด (pid)
ferma
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
eniro
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
eliro
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
puŝu
ดึง (deung)
eltiru
ผู้ชาย (pu-chy)
viroj
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
virinoj
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Okupata
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
neokupata
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Mi bezonas iri al __[loko]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Kiom por iri al __[loko]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Sekvu tiun aŭton!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Kie mi povas lui aŭton?
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
...por unu tago/semajno.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mi volas plenan asekuron.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Mi ne bezonas asekuron.
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Kie estas la proksima benzinstacio?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
La benzinujo ne estas plena.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
La motoro faras strangan bruon.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
La aŭto estas difektita.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is