Engels | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
I am lost.
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Can you show me where it is on the map?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Where can I find___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... a bathroom?
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... a bank/an exchange office?
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
... a hotel?
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... a gas station?
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... a hospital?
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... a pharmacy?
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... a department store?
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... a supermarket?
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... the bus stop?
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... the subway station?
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... a tourist information office?
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... an ATM/a cash machine?
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
How do I get to___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... the downtown area?
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... the train station?
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... the airport?
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... the police station?
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... the embassy of [country]?
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Can you recommend any good___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
... bars?
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafes?
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
plek
...ผับ? (...pub?)
... night clubs?
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... tourist attractions?
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historic sites?
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turn left.
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turn right.
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Go straight ahead.
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
Go back.
De weg wijzen
หยุด (yhood)
Stop.
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Go towards the___.
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Go past the___.
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
Watch for the___.
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
downhill
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
uphill
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
intersection
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
traffic lights
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Where can I buy a bus/train ticket?
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... single ticket ...
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... return ticket ...
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... first class/second class ticket ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... day pass ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekly pass ...
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monthly pass ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
How long to get to __[location]__?
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is this seat taken?
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
That is my seat.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
open
Een winkel is open
ปิด (pid)
closed
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
entrance
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
exit
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
push
ดึง (deung)
pull
ผู้ชาย (pu-chy)
men
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
women
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
occupied
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
vacant
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Do you know the number to call a taxi?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
I need to go to __[location]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
How much to go to__[location]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Can you wait here for a moment?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Follow that car!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Where is the car rental?
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... for one day/one week.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
I want full coverage insurance.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
I do not need insurance.
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Should I bring the car back with a full tank?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Where is the next gas station?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
I would like to include a second driver.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
What is the speed limit in cities/on highways?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
The tank is not full.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
The engine makes a strange noise.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
The car is damaged.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is