Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Niet weten waar je bent.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Naar een bepaalde voorziening vragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
…浴室?(…yùshì?)
voorziening
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
voorziening
...โรงแรม? (rong ram?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
voorziening
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
voorziening
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
…医院?(…yīyuàn?)
voorziening
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
…药店?(…yàodiàn?)
voorziening
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
voorziening
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
…超市?(…chāoshì?)
voorziening
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
voorziening
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
voorziening
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
voorziening
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
voorziening
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
De weg vragen naar een bepaalde plek
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
bepaalde plek
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
bepaalde plek
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
…机场?(…jīchǎng?)
bepaalde plek
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
…警察局?(…jǐngchá jú?)
bepaalde plek
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
de ambassade van een bepaald land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
...บาร์? (...bar?)
…酒吧?(…jiǔbā?)
plek
...คาเฟ่? (...cafe?)
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
plek
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
…饭店?(…fàndiàn?)
plek
...ผับ? (...pub?)
…夜店?(…yèdiàn?)
plek
...โรงแรม? (...rong-ram?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
plek
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
plek
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
plek
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
…博物馆?(…bówùguǎn?)
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
左转。(zuǒ zhuǎn.)
De weg wijzen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
右转。(yòu zhuǎn.)
De weg wijzen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
直走。(zhí zǒu.)
De weg wijzen
เดินกลับไป (dern glub pai)
往回走。(wǎng huí zǒu.)
De weg wijzen
หยุด (yhood)
停。(tíng.)
De weg wijzen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
De weg wijzen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
走过 ___。(zǒuguò___.)
De weg wijzen
ระวัง___ (rawang____.)
看着 ___。(kànzhe ___.)
De weg wijzen
ลงเขา (long kao)
下坡(xià pō)
De weg wijzen
ขึ้นเขา (kuen kao)
上坡(shàng pō)
De weg wijzen
สี่แยก (see yak)
十字路口(shízìlù kǒu)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
交通灯(jiāotōng dēng)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
จอดรถ (jord-rod)
公园(gōngyuán)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Naar een kaartjesloket vragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
…单程票…(…dān chéng piào…)
een kaartje met alleen heenreis
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
een kaartje met heen- en terugreis
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
…天票…(…tiān piào…)
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
…周票…(…zhōu piào…)
een pas die de hele week te gebruiken is
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
…月票…(…yuèpiào…)
een pas die een hele maand te gebruiken is
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Een bepaalde stoel reserveren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Informeren naar de reisduur
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Informeren of een stoel nog vrij is
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

เปิด (perd)
营业中(yíngyè zhōng)
Een winkel is open
ปิด (pid)
关门(guānmén)
Een winkel is dicht
ทางเข้า (tang kao)
入口处(rùkǒu chù)
Bord voor de toegang
ทางออก (tang-ork)
出口(chūkǒu)
Bord voor de uitgang
ผลัก (pluk)
推(tuī)
ดึง (deung)
拉(lā)
ผู้ชาย (pu-chy)
男士(nánshì)
Mannentoilet
ผู้หญิง (pu-ying)
女士(nǚshì)
Vrouwentoilet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
ว่าง (wang)
空闲(kòng xián)
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Vragen waar je een auto kunt huren
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
De volledigste verzekering mogelijk vragen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Om geen verzekering vragen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
车坏了。(chē huàile.)
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is