Thai | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Estoy perdido.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Niet weten waar je bent.
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
¿En dónde puedo encontrar____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Naar een bepaalde voorziening vragen
... el sanitario/servicio de baño?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
voorziening
... un banco/casa de cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
voorziening
... un hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
voorziening
... gasolinera?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
voorziening
... un hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
voorziening
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
voorziening
... una tienda departamental?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
voorziening
... un supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
voorziening
... la parada del autobús?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
voorziening
... la estación del metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
voorziening
... una oficina de información turística?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
voorziening
... un cajero automático?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
voorziening
¿Cómo llego a___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
De weg vragen naar een bepaalde plek
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bepaalde plek
... la estación del tren?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bepaalde plek
... el aeropuerto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bepaalde plek
... la estación de policías?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bepaalde plek
... la embajada de [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
de ambassade van een bepaald land
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... bar?
...บาร์? (...bar?)
plek
...café?
...คาเฟ่? (...cafe?)
plek
... restaurante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
plek
... club nocturno?
...ผับ? (...pub?)
plek
... hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
plek
... atracción turística?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
plek
... sitio histórico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
plek
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Gire a la izquierda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
De weg wijzen
Gire a la derecha.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
De weg wijzen
Siga derecho.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
De weg wijzen
Regrese.
เดินกลับไป (dern glub pai)
De weg wijzen
Pare.
หยุด (yhood)
De weg wijzen
Vaya hacia___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
De weg wijzen
Pase el/la___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
De weg wijzen
Ponga atención a___.
ระวัง___ (rawang____.)
De weg wijzen
cuesta abajo
ลงเขา (long kao)
De weg wijzen
cuesta arriba
ขึ้นเขา (kuen kao)
De weg wijzen
intersección
สี่แยก (see yak)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
semáforos
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parque
จอดรถ (jord-rod)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Naar een kaartjesloket vragen
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... boleto sencillo...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
een kaartje met alleen heenreis
... boleto de regreso...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
een kaartje met heen- en terugreis
... primera clase/segunda clase
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... pase por un día ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... pase semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
een pas die de hele week te gebruiken is
... pase mensual ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
een pas die een hele maand te gebruiken is
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Een bepaalde stoel reserveren
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Informeren naar de reisduur
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
¿Está ocupado éste asiento?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Informeren of een stoel nog vrij is
Ese es mi asiento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

abierto
เปิด (perd)
Een winkel is open
cerrado
ปิด (pid)
Een winkel is dicht
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Bord voor de toegang
salida
ทางออก (tang-ork)
Bord voor de uitgang
empuje
ผลัก (pluk)
jale
ดึง (deung)
hombres/caballeros
ผู้ชาย (pu-chy)
Mannentoilet
mujeres/damas
ผู้หญิง (pu-ying)
Vrouwentoilet
lleno/ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
Habitaciones libres/desocupado
ว่าง (wang)
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Necesito ir a__[lugar]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
¿Puede esperar aquí por un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
¡Siga ese carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Vragen waar je een auto kunt huren
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
... por un día/una semana
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Quisiera un seguro de cobertura total.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
De volledigste verzekering mogelijk vragen
No necesito seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Om geen verzekering vragen
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Me gustaría incluir un conductor extra
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
El tanque no está lleno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
El motor hace un sonido extraño.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
El coche se encuentra dañado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is