Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Eu estou perdido (a).
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Niet weten waar je bent.
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Onde eu encontro ___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Naar een bepaalde voorziening vragen
... um banheiro?
…浴室?(…yùshì?)
voorziening
... um banco/uma casa de câmbio?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
voorziening
... um hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
voorziening
... um posto de gasolina?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
voorziening
... um hospital?
…医院?(…yīyuàn?)
voorziening
... uma farmácia?
…药店?(…yàodiàn?)
voorziening
... uma loja de departamento?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
voorziening
... um supermercado?
…超市?(…chāoshì?)
voorziening
... uma parada de ônibus?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
voorziening
... uma estação de metrô?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
voorziening
... um centro de informações turísticas?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
voorziening
... um caixa eletrônico?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
voorziening
Como eu faço para chegar ___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
De weg vragen naar een bepaalde plek
... ao centro da cidade?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
bepaalde plek
... a estação de trem?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
bepaalde plek
... ao aeroporto?
…机场?(…jīchǎng?)
bepaalde plek
... a delegacia de polícia?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
bepaalde plek
... a embaixada [país]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
de ambassade van een bepaald land
Você pode recomendar algum bom ___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... bares?
…酒吧?(…jiǔbā?)
plek
... cafeterias?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
plek
... restaurantes?
…饭店?(…fàndiàn?)
plek
... boates?
…夜店?(…yèdiàn?)
plek
... hotéis?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
plek
... atrações turísticas?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
plek
... cidades históricas?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
plek
... museus?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Vire à esquerda.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
De weg wijzen
Vire à direita.
右转。(yòu zhuǎn.)
De weg wijzen
Siga em frente.
直走。(zhí zǒu.)
De weg wijzen
Volte.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
De weg wijzen
Pare.
停。(tíng.)
De weg wijzen
Vá em direção à ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
De weg wijzen
Passe o ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
De weg wijzen
Procure por ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
De weg wijzen
para baixo
下坡(xià pō)
De weg wijzen
para cima
上坡(shàng pō)
De weg wijzen
intersecção
十字路口(shízìlù kǒu)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
semáforo
交通灯(jiāotōng dēng)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parque
公园(gōngyuán)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Naar een kaartjesloket vragen
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... bilhete único ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
een kaartje met alleen heenreis
... bilhete de ida e volta ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
een kaartje met heen- en terugreis
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... passe de um dia ...
…天票…(…tiān piào…)
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... bilhete semanal ...
…周票…(…zhōu piào…)
een pas die de hele week te gebruiken is
... bilhete mensal ...
…月票…(…yuèpiào…)
een pas die een hele maand te gebruiken is
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Een bepaalde stoel reserveren
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Informeren naar de reisduur
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Este lugar está ocupado?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Informeren of een stoel nog vrij is
Este é o meu assento.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

aberto
营业中(yíngyè zhōng)
Een winkel is open
fechado
关门(guānmén)
Een winkel is dicht
entrada
入口处(rùkǒu chù)
Bord voor de toegang
saída
出口(chūkǒu)
Bord voor de uitgang
empurrar
推(tuī)
puxar
拉(lā)
homens
男士(nánshì)
Mannentoilet
mulheres
女士(nǚshì)
Vrouwentoilet
ocupado
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
livre
空闲(kòng xián)
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Eu preciso ir para _[local]_.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Quanto custa para ir para _[local]_?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Você pode esperar aqui por um momento?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Siga aquele carro!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Onde posso alugar um carro?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Vragen waar je een auto kunt huren
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
... por um dia/uma semana.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Eu quero pacote de seguro completo.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Eu não preciso de seguro.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Om geen verzekering vragen
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
O tanque não está cheio.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
O motor está fazendo um barulho estranho.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
O carro está danificado.
车坏了。(chē huàile.)
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is