Thai | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Mi sono perso.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Niet weten waar je bent.
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Dove posso trovare ____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Naar een bepaalde voorziening vragen
... un bagno?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
voorziening
... una banca/sportello di cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
voorziening
... un albergo?
...โรงแรม? (rong ram?)
voorziening
... un benzinaio?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
voorziening
... un ospedale?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
voorziening
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
voorziening
... un grande magazzino?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
voorziening
... un supermercato?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
voorziening
... la fermata dell'autobus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
voorziening
... la fermata della metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
voorziening
... un ufficio di informazione turistica?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
voorziening
... un bancomat/sportello bancario automatico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
voorziening
Come si arriva __?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
De weg vragen naar een bepaalde plek
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bepaalde plek
... alla stazione del treno?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bepaalde plek
... all'aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bepaalde plek
... alla centrale di polizia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bepaalde plek
... all'ambasciata di [paese]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
de ambassade van een bepaald land
Ci può consigliare un buon ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... bar?
...บาร์? (...bar?)
plek
... caffé?
...คาเฟ่? (...cafe?)
plek
... ristorante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
plek
... night club?
...ผับ? (...pub?)
plek
... albergo?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
plek
... attrazione turistica?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
plek
... sito storico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
plek
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Gira a sinistra.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
De weg wijzen
Gira a destra.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
De weg wijzen
Sempre dritto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
De weg wijzen
Torna indietro.
เดินกลับไป (dern glub pai)
De weg wijzen
Fermati.
หยุด (yhood)
De weg wijzen
Vai verso ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
De weg wijzen
Vai oltre ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
De weg wijzen
Cerca il/la ___.
ระวัง___ (rawang____.)
De weg wijzen
in discesa
ลงเขา (long kao)
De weg wijzen
in salita
ขึ้นเขา (kuen kao)
De weg wijzen
incrocio
สี่แยก (see yak)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
semafori
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parco
จอดรถ (jord-rod)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Naar een kaartjesloket vragen
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... biglietto solo andata...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
een kaartje met alleen heenreis
... andata e ritorno...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
een kaartje met heen- en terugreis
... biglietto di prima/seconda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... biglietto giornaliero...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... un abbonamento settimanale...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
een pas die de hele week te gebruiken is
... un abbonamento mensile ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
een pas die een hele maand te gebruiken is
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Een bepaalde stoel reserveren
Si ferma a ___[luogo]___?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Informeren naar de reisduur
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
È occupato questo posto?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Informeren of een stoel nog vrij is
Questo è il mio posto.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

aperto
เปิด (perd)
Een winkel is open
chiuso
ปิด (pid)
Een winkel is dicht
entrata
ทางเข้า (tang kao)
Bord voor de toegang
uscita
ทางออก (tang-ork)
Bord voor de uitgang
spingere
ผลัก (pluk)
tirare
ดึง (deung)
uomini
ผู้ชาย (pu-chy)
Mannentoilet
donne
ผู้หญิง (pu-ying)
Vrouwentoilet
pieno/occupato
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
libero
ว่าง (wang)
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Devo andare a ___[destinazione]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Può aspettare qui un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Segua quella macchina!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Dov'è il noleggio auto?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Vragen waar je een auto kunt huren
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
... per un giorno/una settimana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Non ho bisogno di assicurazione.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Om geen verzekering vragen
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Dov'è il prossimo benzinaio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Vorrei includere un secondo guidatore.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
Non c'è il pieno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
Il motore fa uno strano rumore.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
L'auto è danneggiata.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is