Thai | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Mi perdiĝis.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Niet weten waar je bent.
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Kie mi povas trovi ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Naar een bepaalde voorziening vragen
... la banĉambron?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
voorziening
... bankon/ŝanĝoficejon?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
voorziening
... hotelon?
...โรงแรม? (rong ram?)
voorziening
... benzinstacion?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
voorziening
... malsanulejon?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
voorziening
... apotekon?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
voorziening
... magazenon?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
voorziening
... supermarkton?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
voorziening
... bushaltejon?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
voorziening
... metroohaltejon?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
voorziening
... turistoficejon?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
voorziening
... monaŭtomaton?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
voorziening
Kiel mi iras al___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
De weg vragen naar een bepaalde plek
... la urbocentron?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bepaalde plek
... la stacidomon?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bepaalde plek
... la aerhavenon?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bepaalde plek
... la policejon?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bepaalde plek
... la ambasadon de [lando]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
de ambassade van een bepaald land
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... trinkejojn?
...บาร์? (...bar?)
plek
... kafejojn?
...คาเฟ่? (...cafe?)
plek
... restoraciojn?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
plek
... noktoklubojn?
...ผับ? (...pub?)
plek
... hotelojn?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
plek
... turismajn allogojn?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
plek
... historiajn lokojn?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
plek
... muzeojn?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Turnu maldekstre.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
De weg wijzen
Turnu dekstre.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
De weg wijzen
Iru rekte.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
De weg wijzen
Reiru.
เดินกลับไป (dern glub pai)
De weg wijzen
Haltu.
หยุด (yhood)
De weg wijzen
Iru al la___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
De weg wijzen
Iru post la____.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
De weg wijzen
Serku la___.
ระวัง___ (rawang____.)
De weg wijzen
montsuben
ลงเขา (long kao)
De weg wijzen
supren
ขึ้นเขา (kuen kao)
De weg wijzen
vojkruciĝo
สี่แยก (see yak)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
trafiklumo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
parko
จอดรถ (jord-rod)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Naar een kaartjesloket vragen
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... solan bileton ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
een kaartje met alleen heenreis
... revenan bileton ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
een kaartje met heen- en terugreis
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... tagbileton ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... semajnobileton ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
een pas die de hele week te gebruiken is
... monatbileton ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
een pas die een hele maand te gebruiken is
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Een bepaalde stoel reserveren
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Kiom longe por atingi __[loko]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Informeren naar de reisduur
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Informeren of een stoel nog vrij is
Tio estas mia sidloko.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

malferma
เปิด (perd)
Een winkel is open
ferma
ปิด (pid)
Een winkel is dicht
eniro
ทางเข้า (tang kao)
Bord voor de toegang
eliro
ทางออก (tang-ork)
Bord voor de uitgang
puŝu
ผลัก (pluk)
eltiru
ดึง (deung)
viroj
ผู้ชาย (pu-chy)
Mannentoilet
virinoj
ผู้หญิง (pu-ying)
Vrouwentoilet
Okupata
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
neokupata
ว่าง (wang)
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Mi bezonas iri al __[loko]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Kiom por iri al __[loko]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Sekvu tiun aŭton!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Kie mi povas lui aŭton?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Vragen waar je een auto kunt huren
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
...por unu tago/semajno.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Mi volas plenan asekuron.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Mi ne bezonas asekuron.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Om geen verzekering vragen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Kie estas la proksima benzinstacio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
La benzinujo ne estas plena.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
La motoro faras strangan bruon.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
La aŭto estas difektita.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is