Thai | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

Ich habe mich verirrt.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Niet weten waar je bent.
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
Wo kann ich ___ finden?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Naar een bepaalde voorziening vragen
... ein Badezimmer?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
voorziening
... eine Bank/Wechselstube?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
voorziening
... ein Hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
voorziening
... eine Tankstelle?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
voorziening
... ein Krankenhaus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
voorziening
... eine Apotheke?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
voorziening
... ein Kaufhaus?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
voorziening
... ein Supermarkt?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
voorziening
... eine Bushaltestelle?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
voorziening
... eine Bahnstation?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
voorziening
... die Touristeninformation?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
voorziening
... einen Geldautomaten?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
voorziening
Wie komme ich zum/zur ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
De weg vragen naar een bepaalde plek
... die Stadtmitte?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bepaalde plek
... der Bahnhof?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bepaalde plek
... der Flughafen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bepaalde plek
... die Polizeiwache?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bepaalde plek
... die Botschaft von [Land]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
de ambassade van een bepaald land
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
... Bars?
...บาร์? (...bar?)
plek
... Cafés?
...คาเฟ่? (...cafe?)
plek
... Restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
plek
... Diskotheken?
...ผับ? (...pub?)
plek
... Hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
plek
... Touristenattraktionen?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
plek
... historische Sehenswürdigkeiten?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
plek
... Museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

Nach links.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
De weg wijzen
Nach rechts.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
De weg wijzen
Geradeaus gehen.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
De weg wijzen
Geh zurück.
เดินกลับไป (dern glub pai)
De weg wijzen
Anhalten.
หยุด (yhood)
De weg wijzen
Gehe zum/zur ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
De weg wijzen
Geh an ___ vorbei.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
De weg wijzen
Halte Ausschau nach der/dem ___.
ระวัง___ (rawang____.)
De weg wijzen
bergab
ลงเขา (long kao)
De weg wijzen
bergauf
ขึ้นเขา (kuen kao)
De weg wijzen
Kreuzung
สี่แยก (see yak)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
Ampel
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
Park
จอดรถ (jord-rod)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Naar een kaartjesloket vragen
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
... Einzelfahrschein ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
een kaartje met alleen heenreis
... Rückfahrkarte ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
een kaartje met heen- en terugreis
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
... Tageskarte ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
... Wochenkarte ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
een pas die de hele week te gebruiken is
... Monatskarte ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
een pas die een hele maand te gebruiken is
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Een bepaalde stoel reserveren
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Informeren naar de reisduur
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
Ist dieser Platz besetzt?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Informeren of een stoel nog vrij is
Das ist mein Platz.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

geöffnet
เปิด (perd)
Een winkel is open
geschlossen
ปิด (pid)
Een winkel is dicht
Eingang
ทางเข้า (tang kao)
Bord voor de toegang
Ausgang
ทางออก (tang-ork)
Bord voor de uitgang
Drücken
ผลัก (pluk)
Ziehen
ดึง (deung)
Männer
ผู้ชาย (pu-chy)
Mannentoilet
Damen
ผู้หญิง (pu-ying)
Vrouwentoilet
Besetzt
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
Frei
ว่าง (wang)
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
Können Sie hier einen Moment warten?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
Folgen Sie dem Auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

Wo ist die Autovermietung?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Vragen waar je een auto kunt huren
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
... für einen Tag/eine Woche.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
De volledigste verzekering mogelijk vragen
Ich brauche keine Versicherung.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Om geen verzekering vragen
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
Wo ist die die nächste Tankstelle?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
Der Tank ist nicht voll.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
Der Motor macht komische Geräusche.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
Das Auto ist kaputt.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is