Thai | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

我迷路了。(wǒ mílù le.)
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Niet weten waar je bent.
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Naar een bepaalde voorziening vragen
…浴室?(…yùshì?)
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
voorziening
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
voorziening
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (rong ram?)
voorziening
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
voorziening
…医院?(…yīyuàn?)
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
voorziening
…药店?(…yàodiàn?)
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
voorziening
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
voorziening
…超市?(…chāoshì?)
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
voorziening
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
voorziening
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
voorziening
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
voorziening
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
voorziening
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
De weg vragen naar een bepaalde plek
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bepaalde plek
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bepaalde plek
…机场?(…jīchǎng?)
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bepaalde plek
…警察局?(…jǐngchá jú?)
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bepaalde plek
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
de ambassade van een bepaald land
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
…酒吧?(…jiǔbā?)
...บาร์? (...bar?)
plek
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
...คาเฟ่? (...cafe?)
plek
…饭店?(…fàndiàn?)
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
plek
…夜店?(…yèdiàn?)
...ผับ? (...pub?)
plek
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (...rong-ram?)
plek
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
plek
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
plek
…博物馆?(…bówùguǎn?)
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

左转。(zuǒ zhuǎn.)
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
De weg wijzen
右转。(yòu zhuǎn.)
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
De weg wijzen
直走。(zhí zǒu.)
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
De weg wijzen
往回走。(wǎng huí zǒu.)
เดินกลับไป (dern glub pai)
De weg wijzen
停。(tíng.)
หยุด (yhood)
De weg wijzen
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
De weg wijzen
走过 ___。(zǒuguò___.)
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
De weg wijzen
看着 ___。(kànzhe ___.)
ระวัง___ (rawang____.)
De weg wijzen
下坡(xià pō)
ลงเขา (long kao)
De weg wijzen
上坡(shàng pō)
ขึ้นเขา (kuen kao)
De weg wijzen
十字路口(shízìlù kǒu)
สี่แยก (see yak)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
交通灯(jiāotōng dēng)
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
公园(gōngyuán)
จอดรถ (jord-rod)
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Naar een kaartjesloket vragen
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
…单程票…(…dān chéng piào…)
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
een kaartje met alleen heenreis
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
een kaartje met heen- en terugreis
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
…天票…(…tiān piào…)
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
…周票…(…zhōu piào…)
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
een pas die de hele week te gebruiken is
…月票…(…yuèpiào…)
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
een pas die een hele maand te gebruiken is
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Een bepaalde stoel reserveren
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Informeren naar de reisduur
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Informeren of een stoel nog vrij is
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

营业中(yíngyè zhōng)
เปิด (perd)
Een winkel is open
关门(guānmén)
ปิด (pid)
Een winkel is dicht
入口处(rùkǒu chù)
ทางเข้า (tang kao)
Bord voor de toegang
出口(chūkǒu)
ทางออก (tang-ork)
Bord voor de uitgang
推(tuī)
ผลัก (pluk)
拉(lā)
ดึง (deung)
男士(nánshì)
ผู้ชาย (pu-chy)
Mannentoilet
女士(nǚshì)
ผู้หญิง (pu-ying)
Vrouwentoilet
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
空闲(kòng xián)
ว่าง (wang)
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Vragen waar je een auto kunt huren
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
De volledigste verzekering mogelijk vragen
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Om geen verzekering vragen
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
车坏了。(chē huàile.)
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is