Italiaans | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Mi sono perso.
Niet weten waar je bent.
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Dove posso trovare ____?
Naar een bepaalde voorziening vragen
…浴室?(…yùshì?)
... un bagno?
voorziening
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... una banca/sportello di cambio
voorziening
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... un albergo?
voorziening
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... un benzinaio?
voorziening
…医院?(…yīyuàn?)
... un ospedale?
voorziening
…药店?(…yàodiàn?)
... una farmacia?
voorziening
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... un grande magazzino?
voorziening
…超市?(…chāoshì?)
... un supermercato?
voorziening
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... la fermata dell'autobus?
voorziening
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... la fermata della metro?
voorziening
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... un ufficio di informazione turistica?
voorziening
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... un bancomat/sportello bancario automatico?
voorziening
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Come si arriva __?
De weg vragen naar een bepaalde plek
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... al centro?
bepaalde plek
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... alla stazione del treno?
bepaalde plek
…机场?(…jīchǎng?)
... all'aeroporto?
bepaalde plek
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... alla centrale di polizia?
bepaalde plek
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... all'ambasciata di [paese]?
de ambassade van een bepaald land
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Ci può consigliare un buon ___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bar?
plek
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... caffé?
plek
…饭店?(…fàndiàn?)
... ristorante?
plek
…夜店?(…yèdiàn?)
... night club?
plek
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... albergo?
plek
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... attrazione turistica?
plek
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... sito storico?
plek
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museo?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Gira a sinistra.
De weg wijzen
右转。(yòu zhuǎn.)
Gira a destra.
De weg wijzen
直走。(zhí zǒu.)
Sempre dritto.
De weg wijzen
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Torna indietro.
De weg wijzen
停。(tíng.)
Fermati.
De weg wijzen
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Vai verso ___.
De weg wijzen
走过 ___。(zǒuguò___.)
Vai oltre ___.
De weg wijzen
看着 ___。(kànzhe ___.)
Cerca il/la ___.
De weg wijzen
下坡(xià pō)
in discesa
De weg wijzen
上坡(shàng pō)
in salita
De weg wijzen
十字路口(shízìlù kǒu)
incrocio
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
交通灯(jiāotōng dēng)
semafori
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
公园(gōngyuán)
parco
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Naar een kaartjesloket vragen
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
…单程票…(…dān chéng piào…)
... biglietto solo andata...
een kaartje met alleen heenreis
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... andata e ritorno...
een kaartje met heen- en terugreis
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... biglietto di prima/seconda classe...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
…天票…(…tiān piào…)
... biglietto giornaliero...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
…周票…(…zhōu piào…)
... un abbonamento settimanale...
een pas die de hele week te gebruiken is
…月票…(…yuèpiào…)
... un abbonamento mensile ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Een bepaalde stoel reserveren
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Si ferma a ___[luogo]___?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Informeren naar de reisduur
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
È occupato questo posto?
Informeren of een stoel nog vrij is
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Questo è il mio posto.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

营业中(yíngyè zhōng)
aperto
Een winkel is open
关门(guānmén)
chiuso
Een winkel is dicht
入口处(rùkǒu chù)
entrata
Bord voor de toegang
出口(chūkǒu)
uscita
Bord voor de uitgang
推(tuī)
spingere
拉(lā)
tirare
男士(nánshì)
uomini
Mannentoilet
女士(nǚshì)
donne
Vrouwentoilet
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
pieno/occupato
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
空闲(kòng xián)
libero
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Sa il numero per chiamare un taxi?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Devo andare a ___[destinazione]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Può aspettare qui un momento?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Segua quella macchina!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Dov'è il noleggio auto?
Vragen waar je een auto kunt huren
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... per un giorno/una settimana.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
De volledigste verzekering mogelijk vragen
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Non ho bisogno di assicurazione.
Om geen verzekering vragen
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Dov'è il prossimo benzinaio?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Vorrei includere un secondo guidatore.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Non c'è il pieno.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Il motore fa uno strano rumore.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
车坏了。(chē huàile.)
L'auto è danneggiata.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is