Engels | Uitdrukkingen - Reizen | De weg vinden

De weg vinden - Locatie

我迷路了。(wǒ mílù le.)
I am lost.
Niet weten waar je bent.
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Can you show me where it is on the map?
Vragen naar een bepaalde plek op de kaart
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Where can I find___?
Naar een bepaalde voorziening vragen
…浴室?(…yùshì?)
... a bathroom?
voorziening
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... a bank/an exchange office?
voorziening
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... a hotel?
voorziening
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... a gas station?
voorziening
…医院?(…yīyuàn?)
... a hospital?
voorziening
…药店?(…yàodiàn?)
... a pharmacy?
voorziening
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... a department store?
voorziening
…超市?(…chāoshì?)
... a supermarket?
voorziening
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... the bus stop?
voorziening
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... the subway station?
voorziening
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... a tourist information office?
voorziening
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... an ATM/a cash machine?
voorziening
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
How do I get to___?
De weg vragen naar een bepaalde plek
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... the downtown area?
bepaalde plek
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... the train station?
bepaalde plek
…机场?(…jīchǎng?)
... the airport?
bepaalde plek
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... the police station?
bepaalde plek
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... the embassy of [country]?
de ambassade van een bepaald land
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Can you recommend any good___?
Vragen naar tips bij het zoeken naar een bepaalde plek
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bars?
plek
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... cafes?
plek
…饭店?(…fàndiàn?)
... restaurants?
plek
…夜店?(…yèdiàn?)
... night clubs?
plek
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotels?
plek
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... tourist attractions?
plek
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... historic sites?
plek
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museums?
plek

De weg vinden - De weg vragen/wijzen

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Turn left.
De weg wijzen
右转。(yòu zhuǎn.)
Turn right.
De weg wijzen
直走。(zhí zǒu.)
Go straight ahead.
De weg wijzen
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Go back.
De weg wijzen
停。(tíng.)
Stop.
De weg wijzen
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Go towards the___.
De weg wijzen
走过 ___。(zǒuguò___.)
Go past the___.
De weg wijzen
看着 ___。(kànzhe ___.)
Watch for the___.
De weg wijzen
下坡(xià pō)
downhill
De weg wijzen
上坡(shàng pō)
uphill
De weg wijzen
十字路口(shízìlù kǒu)
intersection
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
交通灯(jiāotōng dēng)
traffic lights
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen
公园(gōngyuán)
park
Gebruikelijk oriëntatiepunt bij het wegwijzen

De weg vinden - Bus/Trein

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Where can I buy a bus/train ticket?
Naar een kaartjesloket vragen
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Een kaartje naar een bepaalde plaats kopen
…单程票…(…dān chéng piào…)
... single ticket ...
een kaartje met alleen heenreis
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... return ticket ...
een kaartje met heen- en terugreis
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... first class/second class ticket ...
kaartje voor de eerste klas/tweede klas
…天票…(…tiān piào…)
... day pass ...
een kaartje dat de hele dag te gebruiken is
…周票…(…zhōu piào…)
... weekly pass ...
een pas die de hele week te gebruiken is
…月票…(…yuèpiào…)
... monthly pass ...
een pas die een hele maand te gebruiken is
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
Informeren naar de prijs van een kaartje naar een bepaalde plek
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
I'd like to reserve a seat (by the window).
Een bepaalde stoel reserveren
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Vragen o de bus of trein naar een bepaalde plek gaat
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
How long to get to __[location]__?
Informeren naar de reisduur
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Vragen wanneer een bepaalde bus/trein het station verlaat
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Is this seat taken?
Informeren of een stoel nog vrij is
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
That is my seat.
Duidelijk maken dat je al plaatsgenomen had op de stoel of dat je een reservering hebt

De weg vinden - Borden

营业中(yíngyè zhōng)
open
Een winkel is open
关门(guānmén)
closed
Een winkel is dicht
入口处(rùkǒu chù)
entrance
Bord voor de toegang
出口(chūkǒu)
exit
Bord voor de uitgang
推(tuī)
push
拉(lā)
pull
男士(nánshì)
men
Mannentoilet
女士(nǚshì)
women
Vrouwentoilet
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
occupied
Hotel is volgeboekt/toilet is bezet
空闲(kòng xián)
vacant
Hotelkamers vrij/toilet onbezet

De weg vinden - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Do you know the number to call a taxi?
Vragen naar het nummer van een taxibedrijf
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
I need to go to __[location]__.
De taxichauffeur zeggen waar je heen wilt
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
How much to go to__[location]__?
Vragen naar de prijs van een rit naar een bepaalde plek
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Can you wait here for a moment?
De taxichauffeur vragen om te wachten terwijl je je zaken regelt
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Follow that car!
Gebruik je als geheim agent

De weg vinden - Autohuur

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Where is the car rental?
Vragen waar je een auto kunt huren
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificeren wat voor soort auto je wilt huren
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... for one day/one week.
Specificeren voor hoe lang je wilt huren
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
I want full coverage insurance.
De volledigste verzekering mogelijk vragen
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
I do not need insurance.
Om geen verzekering vragen
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Should I bring the car back with a full tank?
Vragen of je vol moet tanken voordat je de auto terugbrengt
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Where is the next gas station?
Vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
I would like to include a second driver.
Vragen of een extra bestuurder kan worden toegevoegd in het huurcontract
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
What is the speed limit in cities/on highways?
Informeren naar de snelheidslimieten in de regio
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
The tank is not full.
Bezwaar maken dat de tank niet 100% vol is
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
The engine makes a strange noise.
Bezwaar maken dat er een probleem is met de motor van de auto
车坏了。(chē huàile.)
The car is damaged.
Bezwaar maken dat de auto beschadigd is