Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
救命!(jiùmìng!)
Om onmiddelijke medische hulp roepen
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Tonen waar het pijn doet
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Tonen waar je uitslag hebt
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Meedelen dat je koorts hebt
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Meedelen dat je een verkoudheid hebt
ฉันไอ (Chan I.)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Meedelen dat je moet hoesten
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Meedelen dat je duizelig bent
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Meedelen dat je geen zin hebt in eten
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Opperen dat je symptomen door de hitte komen
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Duidelijk maken waar het pijn doet
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen
...หัว...(hua)
…头…(…tóu…)
Lichaamsdeel
...ส่วนท้อง...(suan tong)
…胃…(…wèi…)
Lichaamsdeel
...แขน... (kan)
…手臂…(…shǒubì…)
Lichaamsdeel
...ขา... (kha)
…腿…(…tuǐ…)
Lichaamsdeel
...หน้าอก... (na-aok)
…胸…(…xiōng…)
Lichaamsdeel
...หัวใจ... (hua-jai)
…心脏…(…xīnzàng…)
Lichaamsdeel
...คอ... (kor)
…喉咙…(…hóulóng…)
Lichaamsdeel
...ตา... (ta)
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Lichaamsdeel
...หลัง...(lung)
…背…(…bèi…)
Lichaamsdeel
...เท้า... (tao)
…脚…(…jiǎo…)
Lichaamsdeel
...แขน...(kan)
…手…(…shǒu…)
Lichaamsdeel
...หู...(hoo)
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Lichaamsdeel
...ลำไส้... (lum sai)
…肠…(…cháng…)
Lichaamsdeel
...ฟัน... (fun)
…牙…(…Yá…)
Lichaamsdeel
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Meedelen dat je suikerziekte hebt
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Meedelen dat je astma hebt
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Meedelen dat je hartproblemen hebt
ฉันท้อง (Chan tong.)
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Meedelen dat je zwanger bent
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Naar de dosering van een geneesmiddel vragen
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Je verzekeringspapieren laten zien
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
止痛片(zhǐtòng piàn)
Geneesmiddel
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Geneesmiddel
แอสไพริน (aspirin)
阿司匹林(āsīpīlín)
Geneesmiddel
อินซูลิน (insulin)
胰岛素(yídǎosù)
Geneesmiddel
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
软膏(ruǎngāo)
Geneesmiddel
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
安眠药(ānmiányào)
Geneesmiddel
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
卫生巾(wèishēng jīn)
Geneesmiddel
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
消毒剂(xiāodú jì)
Medisch product
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
创可贴(chuàngkětiē)
Medisch product
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
绷带(bēngdài)
Medisch product
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
避孕药(bìyùn yào)
Medisch product
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
避孕套(bìyùn tào)
Ander product
ครีมกันแดด (cream gun dad)
防晒霜(fángshài shuāng)
Ander product

Gezondheid - Allergieën

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Je allergieën noemen
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
花粉(huāfěn)
Allergie
ขนสัตว์ (kon sud)
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Allergie voor dieren
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Allergie voor insecten
ตัวเห็บ (tua heb)
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergie
รา (ra)
霉菌(méijūn)
Allergie
ยางดิบ (yang dib)
橡浆(xiàng jiāng)
Allergie
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Geneesmiddelallergie
ถั่ว (tua)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Voedselallergie
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Voedselallergie
ไข่ (kai)
鸡蛋(jīdàn)
Voedselallergie
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Voedselallergie
แป้ง (pang)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Voedselallergie
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Voedselallergie
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
面筋(miànjīn)
Voedselallergie
ถั่วเหลือง (tua leung)
大豆(dàdòu)
Voedselallergie
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Voedselallergie
เห็ด (hed)
蘑菇(mógū)
Voedselallergie
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Voedselallergie
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Voedselallergie
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Voedselallergie
แอลกอฮอล์ (alcohol)
酒精(jiǔjīng)
Voedselallergie