Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval

I need to go to the hospital.
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet
I feel sick.
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
I need to see a doctor immediately!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen
Help!
救命!(jiùmìng!)
Om onmiddelijke medische hulp roepen
Call an ambulance!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter

It hurts here.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Tonen waar het pijn doet
I have a rash here.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Tonen waar je uitslag hebt
I have a fever.
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Meedelen dat je koorts hebt
I have a cold.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Meedelen dat je een verkoudheid hebt
I have a cough.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Meedelen dat je moet hoesten
I am tired all the time.
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
I feel dizzy.
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Meedelen dat je duizelig bent
I don't have any appetite.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Meedelen dat je geen zin hebt in eten
I can't sleep at night.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen
An insect bit me.
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen
I think it's the heat.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Opperen dat je symptomen door de hitte komen
I think that I have eaten something bad.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen
My _[body part]_ hurts.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Duidelijk maken waar het pijn doet
I can't move my _[body part]_.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen
... head ...
…头…(…tóu…)
Lichaamsdeel
... stomach ...
…胃…(…wèi…)
Lichaamsdeel
... arm ...
…手臂…(…shǒubì…)
Lichaamsdeel
... leg ...
…腿…(…tuǐ…)
Lichaamsdeel
... chest ...
…胸…(…xiōng…)
Lichaamsdeel
... heart ...
…心脏…(…xīnzàng…)
Lichaamsdeel
... throat ...
…喉咙…(…hóulóng…)
Lichaamsdeel
... eye ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Lichaamsdeel
... back ...
…背…(…bèi…)
Lichaamsdeel
... foot ...
…脚…(…jiǎo…)
Lichaamsdeel
... hand ...
…手…(…shǒu…)
Lichaamsdeel
... ear ...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Lichaamsdeel
... bowels ...
…肠…(…cháng…)
Lichaamsdeel
... tooth ...
…牙…(…Yá…)
Lichaamsdeel
I have diabetes.
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Meedelen dat je suikerziekte hebt
I have asthma.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Meedelen dat je astma hebt
I have a heart condition.
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Meedelen dat je hartproblemen hebt
I'm pregnant.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Meedelen dat je zwanger bent
How many times a day should I take this?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Naar de dosering van een geneesmiddel vragen
Is it contagious?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte
Here are my insurance documents.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Je verzekeringspapieren laten zien
I don't have health insurance.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten
I need a sick note.
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn
I feel a bit better.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft
It has gotten worse.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft
It's the same as before.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek

I would like to buy some___.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen
painkillers
止痛片(zhǐtòng piàn)
Geneesmiddel
penicillin
青霉素(qīngméisù)
Geneesmiddel
aspirin
阿司匹林(āsīpīlín)
Geneesmiddel
insulin
胰岛素(yídǎosù)
Geneesmiddel
ointment
软膏(ruǎngāo)
Geneesmiddel
sleeping pills
安眠药(ānmiányào)
Geneesmiddel
sanitary pads
卫生巾(wèishēng jīn)
Geneesmiddel
disinfectant
消毒剂(xiāodú jì)
Medisch product
band aids
创可贴(chuàngkětiē)
Medisch product
bandages
绷带(bēngdài)
Medisch product
birth control pills
避孕药(bìyùn yào)
Medisch product
condoms
避孕套(bìyùn tào)
Ander product
sun protection
防晒霜(fángshài shuāng)
Ander product

Gezondheid - Allergieën

I'm allergic to ___.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Je allergieën noemen
pollen
花粉(huāfěn)
Allergie
animal hair
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Allergie voor dieren
bee stings/wasp stings
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Allergie voor insecten
dust mites
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergie
mold
霉菌(méijūn)
Allergie
latex
橡浆(xiàng jiāng)
Allergie
penicillin
青霉素(qīngméisù)
Geneesmiddelallergie
nuts/peanuts
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Voedselallergie
sesame seeds/sunflower seeds
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Voedselallergie
egg
鸡蛋(jīdàn)
Voedselallergie
seafood/fish/shellfish/shrimps
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Voedselallergie
flour/wheat
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Voedselallergie
milk/lactose/dairy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Voedselallergie
gluten
面筋(miànjīn)
Voedselallergie
soy
大豆(dàdòu)
Voedselallergie
leguminous plants/beans/peas/corn
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Voedselallergie
mushrooms
蘑菇(mógū)
Voedselallergie
fruit/kiwi/coconut
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Voedselallergie
ginger/cinnamon/coriander
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Voedselallergie
chives/onions/garlic
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Voedselallergie
alcohol
酒精(jiǔjīng)
Voedselallergie