Thai | Uitdrukkingen - Reizen | Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen
救命!(jiùmìng!)
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Om onmiddelijke medische hulp roepen
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter

这里疼。(zhèlǐ téng.)
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Tonen waar het pijn doet
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Tonen waar je uitslag hebt
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Meedelen dat je koorts hebt
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Meedelen dat je een verkoudheid hebt
我咳嗽。(wǒ késòu.)
ฉันไอ (Chan I.)
Meedelen dat je moet hoesten
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Meedelen dat je duizelig bent
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Meedelen dat je geen zin hebt in eten
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Opperen dat je symptomen door de hitte komen
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Duidelijk maken waar het pijn doet
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen
…头…(…tóu…)
...หัว...(hua)
Lichaamsdeel
…胃…(…wèi…)
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Lichaamsdeel
…手臂…(…shǒubì…)
...แขน... (kan)
Lichaamsdeel
…腿…(…tuǐ…)
...ขา... (kha)
Lichaamsdeel
…胸…(…xiōng…)
...หน้าอก... (na-aok)
Lichaamsdeel
…心脏…(…xīnzàng…)
...หัวใจ... (hua-jai)
Lichaamsdeel
…喉咙…(…hóulóng…)
...คอ... (kor)
Lichaamsdeel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
...ตา... (ta)
Lichaamsdeel
…背…(…bèi…)
...หลัง...(lung)
Lichaamsdeel
…脚…(…jiǎo…)
...เท้า... (tao)
Lichaamsdeel
…手…(…shǒu…)
...แขน...(kan)
Lichaamsdeel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...หู...(hoo)
Lichaamsdeel
…肠…(…cháng…)
...ลำไส้... (lum sai)
Lichaamsdeel
…牙…(…Yá…)
...ฟัน... (fun)
Lichaamsdeel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Meedelen dat je suikerziekte hebt
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Meedelen dat je astma hebt
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Meedelen dat je hartproblemen hebt
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
ฉันท้อง (Chan tong.)
Meedelen dat je zwanger bent
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Naar de dosering van een geneesmiddel vragen
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Je verzekeringspapieren laten zien
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen
止痛片(zhǐtòng piàn)
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Geneesmiddel
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Geneesmiddel
阿司匹林(āsīpīlín)
แอสไพริน (aspirin)
Geneesmiddel
胰岛素(yídǎosù)
อินซูลิน (insulin)
Geneesmiddel
软膏(ruǎngāo)
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Geneesmiddel
安眠药(ānmiányào)
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Geneesmiddel
卫生巾(wèishēng jīn)
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Geneesmiddel
消毒剂(xiāodú jì)
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Medisch product
创可贴(chuàngkětiē)
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Medisch product
绷带(bēngdài)
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Medisch product
避孕药(bìyùn yào)
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Medisch product
避孕套(bìyùn tào)
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Ander product
防晒霜(fángshài shuāng)
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Ander product

Gezondheid - Allergieën

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Je allergieën noemen
花粉(huāfěn)
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Allergie
动物皮毛(dòngwù pímáo)
ขนสัตว์ (kon sud)
Allergie voor dieren
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Allergie voor insecten
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ตัวเห็บ (tua heb)
Allergie
霉菌(méijūn)
รา (ra)
Allergie
橡浆(xiàng jiāng)
ยางดิบ (yang dib)
Allergie
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Geneesmiddelallergie
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ถั่ว (tua)
Voedselallergie
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Voedselallergie
鸡蛋(jīdàn)
ไข่ (kai)
Voedselallergie
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Voedselallergie
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
แป้ง (pang)
Voedselallergie
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Voedselallergie
面筋(miànjīn)
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Voedselallergie
大豆(dàdòu)
ถั่วเหลือง (tua leung)
Voedselallergie
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Voedselallergie
蘑菇(mógū)
เห็ด (hed)
Voedselallergie
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Voedselallergie
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Voedselallergie
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Voedselallergie
酒精(jiǔjīng)
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Voedselallergie