Italiaans | Uitdrukkingen - Reizen | Gezondheid

Gezondheid - Noodgeval

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Devo andare in ospedale.
Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Non mi sento bene.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Ho bisogno di un dottore subito!
Om ogenblikkelijke medische hulp vragen
救命!(jiùmìng!)
Aiuto!
Om onmiddelijke medische hulp roepen
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Chiamate un'ambulanza!
Om een ambulance vragen

Gezondheid - Bij de dokter

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Mi fa male qui.
Tonen waar het pijn doet
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Ho uno sfogo qui.
Tonen waar je uitslag hebt
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Ho la febbre.
Meedelen dat je koorts hebt
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Ho il raffreddore.
Meedelen dat je een verkoudheid hebt
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Ho la tosse.
Meedelen dat je moet hoesten
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Sono sempre stanco.
Meedelen dat je recentelijk veel moe bent
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Mi gira la testa.
Meedelen dat je duizelig bent
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Non ho fame.
Meedelen dat je geen zin hebt in eten
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Non riesco a dormire la notte.
Meedelen dat je 's nachts niet kan slapen
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Un insetto mi ha punto.
Opperen dat je symptomen door een insectenbeet komen
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Credo che sia il caldo.
Opperen dat je symptomen door de hitte komen
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
Opperen dat je symptomen door iets wat je gegeten hebt komen
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Mi fa male il _[parte del corpo]_.
Duidelijk maken waar het pijn doet
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.
Duidelijk maken welk lichaamsdeel je niet meer kunt bewegen
…头…(…tóu…)
... testa ...
Lichaamsdeel
…胃…(…wèi…)
... pancia ...
Lichaamsdeel
…手臂…(…shǒubì…)
... braccio ...
Lichaamsdeel
…腿…(…tuǐ…)
... gamba...
Lichaamsdeel
…胸…(…xiōng…)
... petto ...
Lichaamsdeel
…心脏…(…xīnzàng…)
... cuore ...
Lichaamsdeel
…喉咙…(…hóulóng…)
... gola ...
Lichaamsdeel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... occhio ...
Lichaamsdeel
…背…(…bèi…)
... schiena ...
Lichaamsdeel
…脚…(…jiǎo…)
... piede ...
Lichaamsdeel
…手…(…shǒu…)
... mano ...
Lichaamsdeel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... orecchio ...
Lichaamsdeel
…肠…(…cháng…)
... intestino ...
Lichaamsdeel
…牙…(…Yá…)
... dente ...
Lichaamsdeel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Ho il diabete
Meedelen dat je suikerziekte hebt
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Ho l'asma.
Meedelen dat je astma hebt
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Ho problemi di cuore.
Meedelen dat je hartproblemen hebt
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Sono incinta.
Meedelen dat je zwanger bent
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Quante volte al giorno devo prenderla?
Naar de dosering van een geneesmiddel vragen
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
E' contagioso?
Vragen of de ziekte aan andere mensen doorgegeven kan worden
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere alcolici?
Vragen of je kunt doorgaan met bepaalde activiteiten tijdens je ziekte
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
Je verzekeringspapieren laten zien
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Non ho l'assicurazione sanitaria.
Meedelen dat je niet verzekerd bent voor ziektekosten
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Mi serve un certificato di malattia.
De dokter vragen om een bewijs van je ziek zijn
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Mi sento un po' meglio.
Meedelen dat je toestand zich licht verbeterd heeft
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Sto peggiorando.
Meedelen dat je toestand zich verslechterd heeft
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Non è cambiato nulla.
Meedelen dat je toestand niet veranderd is

Gezondheid - Apotheek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Vorrei comprare dell'____.
Aangeven dat je een bepaald product wilt kopen
止痛片(zhǐtòng piàn)
antidolorifico
Geneesmiddel
青霉素(qīngméisù)
penicillina
Geneesmiddel
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirina
Geneesmiddel
胰岛素(yídǎosù)
insulina
Geneesmiddel
软膏(ruǎngāo)
unguento
Geneesmiddel
安眠药(ānmiányào)
sonnifero
Geneesmiddel
卫生巾(wèishēng jīn)
assorbenti
Geneesmiddel
消毒剂(xiāodú jì)
disinfettante
Medisch product
创可贴(chuàngkětiē)
cerotti
Medisch product
绷带(bēngdài)
bende
Medisch product
避孕药(bìyùn yào)
pillola anti-concezionale
Medisch product
避孕套(bìyùn tào)
preservativi
Ander product
防晒霜(fángshài shuāng)
crema solare
Ander product

Gezondheid - Allergieën

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Sono allergico a ____.
Je allergieën noemen
花粉(huāfěn)
polline
Allergie
动物皮毛(dòngwù pímáo)
pelo di animali
Allergie voor dieren
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
punture d'ape/punture di vespa
Allergie voor insecten
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
acari della polvere
Allergie
霉菌(méijūn)
muffa
Allergie
橡浆(xiàng jiāng)
lattice
Allergie
青霉素(qīngméisù)
penicillina
Geneesmiddelallergie
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noci/arachidi
Voedselallergie
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamo/semi di girasole
Voedselallergie
鸡蛋(jīdàn)
uova
Voedselallergie
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Voedselallergie
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
farina/frumento
Voedselallergie
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
latte/lattosio/latticini
Voedselallergie
面筋(miànjīn)
glutine
Voedselallergie
大豆(dàdòu)
soia
Voedselallergie
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminose/fagioli/piselli/mais
Voedselallergie
蘑菇(mógū)
funghi
Voedselallergie
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frutta/kiwi/cocco
Voedselallergie
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
zenzero/cannella/coriandolo
Voedselallergie
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
erba cipollina/cipolle/aglio
Voedselallergie
酒精(jiǔjīng)
alcol
Voedselallergie