Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Flirten

Flirten - Conversatie

¿Me puedo sentar?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Vragen of je er aan tafel bij mag komen zitten of naast iemand aan de bar mag staan
¿Te puedo invitar algo de tomar?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Vragen of je de persoon iets te drinken kan aanbieden
¿Vienes muy seguido?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Kletsen
¿A qué te dedicas?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Kletsen
¿Quieres bailar?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Vragen of iemand met je wil dansen
¿Te gustaría salir por un momento?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Vragen of iemand mee naar buiten wil
¿Te gustaría ir a otra fiesta?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Vragen of iemand mee wil naar een andere locatie
¡Vámonos de aquí!
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Vragen of iemand met je mee wil ergens anders heengaan.
¿Vamos a mi casa o a la tuya?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Een ander vragen waar jullie samen de nacht gaan doorbrengen
¿Te gustaría ver una película en mi casa?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Iemand uitnodigen om bij jou thuis een film te kijken
¿Tienes algún plan para ésta noche?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Indirect om een date vragen
¿Te gustaría desayunar o comer conmigo algún día?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Om een date vragen
¿Te gustaría ir a tomar un café?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Vragen om samen tijd door te brengen en elkaar beter te leren kennen
¿Te llevo/acompaño a tu casa?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Laten merken dat je de avond nog niet hoeft af te sluiten
¿Te gustaría salir de nuevo?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Om nog een date vragen
¡Me la pasé muy bien!¡Buenas noches!
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Beleefde manier om de avond te beëindigen
¿Te gustaría pasar a tomar un café?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Iemand uitnodigen binnen te komen

Flirten - Complimenteren

¡Eres hermosa/o!
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Een compliment geven over iemands uiterlijk
¡Eres muy divertida/o!
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Een compliment geven over iemands gevoel voor humor
¡Tienes unos ojos hermosos!
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Een compliment geven over iemands ogen
¡Bailas muy bien!
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Complimenteren hoe iemand danst
¡Te ves hermosa con ese vestido!
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Iemand complimenteren over zijn/haar gevoel voor stijl/figuur
¡He estado pensando en ti todo el día!
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Laten merken dat je iemand erg leuk vindt
¡Ha sido todo un gusto hablar contigo!
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Een compliment geven aan het einde van een gesprek

Flirten - Nee zeggen

No estoy interesada/o.
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Beleefde manier van weigeren
Déjame en paz.
别烦我。(bié fán wǒ.)
Directe manier van weigeren
¡Vete de aquí!
滚!(gǔn!)
Onbeleefde manier van weigeren
¡No me toques!
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Nee zeggen wanneer de ander fysiek contact maakt
¡Quítame las manos de encima!
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Nee zeggen wanneer de ander je met zijn/haar handen aanraakt