Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Flirten

Flirten - Conversatie

May I join you?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Vragen of je er aan tafel bij mag komen zitten of naast iemand aan de bar mag staan
May I buy you something to drink?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Vragen of je de persoon iets te drinken kan aanbieden
Do you come here often?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Kletsen
So, what do you do for a living?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Kletsen
Do you want to dance?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Vragen of iemand met je wil dansen
Would you like to get some fresh air?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Vragen of iemand mee naar buiten wil
Do you want to go to a different party?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Vragen of iemand mee wil naar een andere locatie
Let's get out of here!
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Vragen of iemand met je mee wil ergens anders heengaan.
My place or yours?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Een ander vragen waar jullie samen de nacht gaan doorbrengen
Would you like to watch a movie at my place?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Iemand uitnodigen om bij jou thuis een film te kijken
Do you have any plans for tonight?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Indirect om een date vragen
Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Om een date vragen
Would you like to go get a coffee?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Vragen om samen tijd door te brengen en elkaar beter te leren kennen
May I walk/drive you home?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Laten merken dat je de avond nog niet hoeft af te sluiten
Would you like to meet again?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Om nog een date vragen
Thank you for a lovely evening! Have a great night!
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Beleefde manier om de avond te beëindigen
Would you like to come inside for a coffee?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Iemand uitnodigen binnen te komen

Flirten - Complimenteren

You're gorgeous!
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Een compliment geven over iemands uiterlijk
You're funny!
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Een compliment geven over iemands gevoel voor humor
You have beautiful eyes!
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Een compliment geven over iemands ogen
You're a great dancer!
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Complimenteren hoe iemand danst
You look beautiful in that dress/shirt!
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Iemand complimenteren over zijn/haar gevoel voor stijl/figuur
I have been thinking about you all day!
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Laten merken dat je iemand erg leuk vindt
It's been really nice talking to you!
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Een compliment geven aan het einde van een gesprek

Flirten - Nee zeggen

I'm not interested.
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Beleefde manier van weigeren
Leave me alone.
别烦我。(bié fán wǒ.)
Directe manier van weigeren
Get lost!
滚!(gǔn!)
Onbeleefde manier van weigeren
Don't touch me!
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Nee zeggen wanneer de ander fysiek contact maakt
Get your hands off me!
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Nee zeggen wanneer de ander je met zijn/haar handen aanraakt