Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Flirten

Flirten - Conversatie

Kann ich mich setzen?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Vragen of je er aan tafel bij mag komen zitten of naast iemand aan de bar mag staan
Darf ich Dir ein Getränk ausgeben?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Vragen of je de persoon iets te drinken kan aanbieden
Bist Du oft hier?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Kletsen
Und, was machst du beruflich?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Kletsen
Willst Du tanzen?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Vragen of iemand met je wil dansen
Möchtest du kurz rausgehen?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Vragen of iemand mee naar buiten wil
Willst Du auf eine andere Party gehen?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Vragen of iemand mee wil naar een andere locatie
Lass uns losgehen!
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Vragen of iemand met je mee wil ergens anders heengaan.
Zu mir oder zu dir?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Een ander vragen waar jullie samen de nacht gaan doorbrengen
Möchtest Du bei mir einen Film schauen?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Iemand uitnodigen om bij jou thuis een film te kijken
Hast Du heute Abend etwas vor?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Indirect om een date vragen
Würdest Du mit mir mal Mittagessen/Abendessen gehen?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Om een date vragen
Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Vragen om samen tijd door te brengen en elkaar beter te leren kennen
Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Laten merken dat je de avond nog niet hoeft af te sluiten
Würdest Du Dich gern noch einmal treffen?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Om nog een date vragen
Danke für den schönen Abend. Gute Nacht!
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Beleefde manier om de avond te beëindigen
Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Iemand uitnodigen binnen te komen

Flirten - Complimenteren

Du siehst hinreißend aus!
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Een compliment geven over iemands uiterlijk
Du bist lustig!
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Een compliment geven over iemands gevoel voor humor
Du hast wunderschöne Augen!
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Een compliment geven over iemands ogen
Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer!
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Complimenteren hoe iemand danst
Du siehst wunderschön in dem Kleid/T-Shirt/Hemd aus!
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Iemand complimenteren over zijn/haar gevoel voor stijl/figuur
Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht!
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Laten merken dat je iemand erg leuk vindt
Es war schön, mit Dir zu reden!
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Een compliment geven aan het einde van een gesprek

Flirten - Nee zeggen

Ich habe kein Interesse.
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Beleefde manier van weigeren
Lass mich in Ruhe.
别烦我。(bié fán wǒ.)
Directe manier van weigeren
Verschwinde/Hau ab!
滚!(gǔn!)
Onbeleefde manier van weigeren
Fass mich nicht an!
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Nee zeggen wanneer de ander fysiek contact maakt
Nimm deine Finger weg!
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Nee zeggen wanneer de ander je met zijn/haar handen aanraakt