Esperanto | Uitdrukkingen - Reizen | Flirten

Flirten - Conversatie

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Ĉu mi povas aliĝi al vi?
Vragen of je er aan tafel bij mag komen zitten of naast iemand aan de bar mag staan
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi?
Vragen of je de persoon iets te drinken kan aanbieden
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Ĉu vi venas ĉi tien ofte?
Kletsen
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Do, kion vi faras profesie?
Kletsen
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Ĉu vi volas danci?
Vragen of iemand met je wil dansen
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Ĉu vi ŝatus freŝan aeron?
Vragen of iemand mee naar buiten wil
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Ĉu vi volas iri al malsama partio?
Vragen of iemand mee wil naar een andere locatie
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Ni foriru!
Vragen of iemand met je mee wil ergens anders heengaan.
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Mia loko aŭ la via?
Een ander vragen waar jullie samen de nacht gaan doorbrengen
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko?
Iemand uitnodigen om bij jou thuis een film te kijken
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere?
Indirect om een date vragen
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam?
Om een date vragen
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Ĉu vi volas iri akiri kafon?
Vragen om samen tijd door te brengen en elkaar beter te leren kennen
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen?
Laten merken dat je de avond nog niet hoeft af te sluiten
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Ĉu vi volas renkonti denove?
Om nog een date vragen
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Dankon por bela vespero! Havu grandan nokton!
Beleefde manier om de avond te beëindigen
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo?
Iemand uitnodigen binnen te komen

Flirten - Complimenteren

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Vi estas belega!
Een compliment geven over iemands uiterlijk
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Vi estas amuza!
Een compliment geven over iemands gevoel voor humor
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Vi havas belajn okulojn!
Een compliment geven over iemands ogen
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Vi estas granda dancisto!
Complimenteren hoe iemand danst
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo!
Iemand complimenteren over zijn/haar gevoel voor stijl/figuur
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon!
Laten merken dat je iemand erg leuk vindt
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi!
Een compliment geven aan het einde van een gesprek

Flirten - Nee zeggen

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Mi ne estas interesita.
Beleefde manier van weigeren
别烦我。(bié fán wǒ.)
Lasu min sola.
Directe manier van weigeren
滚!(gǔn!)
Foriru!
Onbeleefde manier van weigeren
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Ne tuŝu min!
Nee zeggen wanneer de ander fysiek contact maakt
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Akiru viajn manojn de mi!
Nee zeggen wanneer de ander je met zijn/haar handen aanraakt