Engels | Uitdrukkingen - Reizen | Flirten

Flirten - Conversatie

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
May I join you?
Vragen of je er aan tafel bij mag komen zitten of naast iemand aan de bar mag staan
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
May I buy you something to drink?
Vragen of je de persoon iets te drinken kan aanbieden
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Do you come here often?
Kletsen
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
So, what do you do for a living?
Kletsen
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Do you want to dance?
Vragen of iemand met je wil dansen
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Would you like to get some fresh air?
Vragen of iemand mee naar buiten wil
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Do you want to go to a different party?
Vragen of iemand mee wil naar een andere locatie
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Let's get out of here!
Vragen of iemand met je mee wil ergens anders heengaan.
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
My place or yours?
Een ander vragen waar jullie samen de nacht gaan doorbrengen
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Would you like to watch a movie at my place?
Iemand uitnodigen om bij jou thuis een film te kijken
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Do you have any plans for tonight?
Indirect om een date vragen
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
Om een date vragen
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Would you like to go get a coffee?
Vragen om samen tijd door te brengen en elkaar beter te leren kennen
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
May I walk/drive you home?
Laten merken dat je de avond nog niet hoeft af te sluiten
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Would you like to meet again?
Om nog een date vragen
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Beleefde manier om de avond te beëindigen
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Would you like to come inside for a coffee?
Iemand uitnodigen binnen te komen

Flirten - Complimenteren

你美极了!(nǐ měi jíle!)
You're gorgeous!
Een compliment geven over iemands uiterlijk
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
You're funny!
Een compliment geven over iemands gevoel voor humor
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
You have beautiful eyes!
Een compliment geven over iemands ogen
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
You're a great dancer!
Complimenteren hoe iemand danst
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
You look beautiful in that dress/shirt!
Iemand complimenteren over zijn/haar gevoel voor stijl/figuur
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
I have been thinking about you all day!
Laten merken dat je iemand erg leuk vindt
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
It's been really nice talking to you!
Een compliment geven aan het einde van een gesprek

Flirten - Nee zeggen

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
I'm not interested.
Beleefde manier van weigeren
别烦我。(bié fán wǒ.)
Leave me alone.
Directe manier van weigeren
滚!(gǔn!)
Get lost!
Onbeleefde manier van weigeren
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Don't touch me!
Nee zeggen wanneer de ander fysiek contact maakt
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Get your hands off me!
Nee zeggen wanneer de ander je met zijn/haar handen aanraakt