Vietnamees | Uitdrukkingen - Reizen | Computer

Computer - Start

คัดลอก
Sao
ตัด
Cắt
วาง
Dán
หนา
In đậm
เอียง
In nghiêng
ขีดเส้นใต้
Gạch chân
ตัวอักษร
Phông
ขนาดตัวอักษร
Cỡ chữ
กระดาษกรอง
Lọc
หาตัวอักษรAไปZ
Sắp xếp A-Z
เซลล์
Ô
รูปแบบที่ระบายสี
Chổi quét
เติม
Điền
กรอบ
Đường viền

Computer - 'Office'-knoppen

ใหม่
Tạo mới
เปิด
Mở
บันทึก
Lưu
บันทึกเป็น
Lưu với tên file
พิมพ์
In ấn
แก้ไข
Hủy thao tác
ทำใหม่
Khôi phục thao tác
แทรก
Chèn
ลบ
Xóa
เปลี่ยนชื่อใหม่
Đổi tên
แทนที่
Thay thế
ปิด
Đóng
ยกเลิก
Hủy
แถว
Hàng
คอลัมน์
Cột
ตัวอย่างการพิมพ์
Xem trước trang in
การย่อขนาด
Thu nhỏ
แก้ไข
Phục hồi

Computer - Invoegen

ตาราง
Bảng
รูปภาพ
Hình ảnh
ชาร์ต
Biểu đồ
กล่องคำพูด
Hộp văn bản
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
Tiêu đề đầu & cuối trang
รูปร่าง
Hình dạng
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ
Ngắt trang

Computer - Pagina-indeling

จุดตั้งระยะ
Tab
หุ้น
Lề
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์
Chọn vùng in

Computer - Verwijzingen

แทรกการอ้างอิง
Chú thích cuối trang
แทรกดัชนี
Chỉ mục văn bản

Computer - Controleren

การสะกดและไวยากรณ์
Đánh vần & Ngữ pháp
ติดตั้งภาษา
Cài đặt ngôn ngữ
แปล
Dịch
นับคำ
Đếm số từ
ลูกโป่ง
Ô ghi chú

Computer - Weergeven

ผู้ปกครอง
Thước kẻ