Vietnamees | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

ศูนย์ (soon)
không
Getal
หนึ่ง (neung)
một
Getal
สอง (song)
hai
Getal
สาม (sarm)
ba
Getal
สี่ (see)
bốn
Getal
ห้า (ha)
năm
Getal
หก (hok)
sáu
Getal
เจ็ด (jed)
bảy
Getal
แปด (pad)
tám
Getal
เก้า (kao)
chín
Getal
สิบ (sib)
mười
Getal
สิบเอ็ด (sib-ed)
mười một
Getal
สิบสอง (sib-song)
mười hai
Getal
สิบสาม (sib-sarm)
mười ba
Getal
สิบสี่ (sib-see)
mười bốn
Getal
สิบห้า (sib-ha)
mười lăm
Getal
สิบหก (sib-hok)
mười sáu
Getal
สิบเจ็ด(sib-jed)
mười bảy
Getal
สิบแปด(sib-pad)
mười tám
Getal
สิบเก้า(sib-kao)
mười chín
Getal
ยี่สิบ (yee-sib)
hai mươi
Getal
สามสิบ (sarm-sib)
ba mươi
Getal
สี่สิบ (see-sib)
bốn mươi
Getal
ห้าสิบ (ha-sib)
năm mươi
Getal
หกสิบ (hok-sib)
sáu mươi
Getal
เจ็ดสิบ (jed-sib)
bảy mươi
Getal
แปดสิบ (pad-sib)
tám mươi
Getal
เก้าสิบ (kao-sib)
chín mươi
Getal
หนึ่งร้อย (neung-roi)
trăm
Getal
หนึ่งล้าน (neung-larn)
triệu
Getal
พันล้าน (pun-larn)
tỉ
Getal

Getallen en Geld - Geld

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... thẻ tín dụng?
betaalwijze
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... thẻ thanh toán?
betaalwijze
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... tiền mặt?
betaalwijze
...เช็ค? (checks)
... séc?
betaalwijze
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Tôi muốn đổi tiền.
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Mời bạn nhập mã PIN.
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
การถอนตังค์
Rút tiền
Optie om geld te trekken
ตกลง (tok-long)
Xác nhận
Een handeling bevestigen
ยกเลิก (yok-lerk)
Hủy
Een handeling annuleren
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Chọn khoản tiền
Geldbedrag kiezen
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Bạn có muốn in hóa đơn không?
Een bon voor je geldopname krijgen