Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

ศูนย์ (soon)
零(líng)
Getal
หนึ่ง (neung)
一(yī)
Getal
สอง (song)
二(èr)
Getal
สาม (sarm)
三(sān)
Getal
สี่ (see)
四(sì)
Getal
ห้า (ha)
五(wǔ)
Getal
หก (hok)
六(liù)
Getal
เจ็ด (jed)
七(qī)
Getal
แปด (pad)
八(bā)
Getal
เก้า (kao)
九(jiǔ)
Getal
สิบ (sib)
十(shí)
Getal
สิบเอ็ด (sib-ed)
十一(shíyī)
Getal
สิบสอง (sib-song)
十二(shí'èr)
Getal
สิบสาม (sib-sarm)
十三(shísān)
Getal
สิบสี่ (sib-see)
十四(shísì)
Getal
สิบห้า (sib-ha)
十五(shíwǔ)
Getal
สิบหก (sib-hok)
十六(shíliù)
Getal
สิบเจ็ด(sib-jed)
十七(shíqī)
Getal
สิบแปด(sib-pad)
十八(shíbā)
Getal
สิบเก้า(sib-kao)
十九(shíjiǔ)
Getal
ยี่สิบ (yee-sib)
二十(èrshí)
Getal
สามสิบ (sarm-sib)
三十(sānshí)
Getal
สี่สิบ (see-sib)
四十(sìshí)
Getal
ห้าสิบ (ha-sib)
五十(wǔshí)
Getal
หกสิบ (hok-sib)
六十(liùshí)
Getal
เจ็ดสิบ (jed-sib)
七十(qīshí)
Getal
แปดสิบ (pad-sib)
八十(bāshí)
Getal
เก้าสิบ (kao-sib)
九十(jiǔshí)
Getal
หนึ่งร้อย (neung-roi)
一百(yībǎi)
Getal
หนึ่งล้าน (neung-larn)
一百万(yībǎi wàn)
Getal
พันล้าน (pun-larn)
十亿(shí yì)
Getal

Getallen en Geld - Geld

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
betaalwijze
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
betaalwijze
...เงินสด? (...ngern-sod?)
…现金?(…xiànjīn?)
betaalwijze
...เช็ค? (checks)
…支票?(…zhīpiào?)
betaalwijze
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
การถอนตังค์
取款(qǔkuǎn)
Optie om geld te trekken
ตกลง (tok-long)
确认(quèrèn)
Een handeling bevestigen
ยกเลิก (yok-lerk)
取消(qǔxiāo)
Een handeling annuleren
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Geldbedrag kiezen
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Een bon voor je geldopname krijgen