Thai | Uitdrukkingen - Reizen | Getallen en Geld

Getallen en Geld - Getallen

零(líng)
ศูนย์ (soon)
Getal
一(yī)
หนึ่ง (neung)
Getal
二(èr)
สอง (song)
Getal
三(sān)
สาม (sarm)
Getal
四(sì)
สี่ (see)
Getal
五(wǔ)
ห้า (ha)
Getal
六(liù)
หก (hok)
Getal
七(qī)
เจ็ด (jed)
Getal
八(bā)
แปด (pad)
Getal
九(jiǔ)
เก้า (kao)
Getal
十(shí)
สิบ (sib)
Getal
十一(shíyī)
สิบเอ็ด (sib-ed)
Getal
十二(shí'èr)
สิบสอง (sib-song)
Getal
十三(shísān)
สิบสาม (sib-sarm)
Getal
十四(shísì)
สิบสี่ (sib-see)
Getal
十五(shíwǔ)
สิบห้า (sib-ha)
Getal
十六(shíliù)
สิบหก (sib-hok)
Getal
十七(shíqī)
สิบเจ็ด(sib-jed)
Getal
十八(shíbā)
สิบแปด(sib-pad)
Getal
十九(shíjiǔ)
สิบเก้า(sib-kao)
Getal
二十(èrshí)
ยี่สิบ (yee-sib)
Getal
三十(sānshí)
สามสิบ (sarm-sib)
Getal
四十(sìshí)
สี่สิบ (see-sib)
Getal
五十(wǔshí)
ห้าสิบ (ha-sib)
Getal
六十(liùshí)
หกสิบ (hok-sib)
Getal
七十(qīshí)
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Getal
八十(bāshí)
แปดสิบ (pad-sib)
Getal
九十(jiǔshí)
เก้าสิบ (kao-sib)
Getal
一百(yībǎi)
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Getal
一百万(yībǎi wàn)
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Getal
十亿(shí yì)
พันล้าน (pun-larn)
Getal

Getallen en Geld - Geld

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Informeren welke betaalwijzen geaccepteerd worden
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betaalwijze
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betaalwijze
…现金?(…xiànjīn?)
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betaalwijze
…支票?(…zhīpiào?)
...เช็ค? (checks)
betaalwijze
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Verzoeken om een soort valuta voor een andere te wisselen
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Informeren over de wisselkoers

Getallen en Geld - geldautomaat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Verzoek om snel je pincode in te toetsen
取款(qǔkuǎn)
การถอนตังค์
Optie om geld te trekken
确认(quèrèn)
ตกลง (tok-long)
Een handeling bevestigen
取消(qǔxiāo)
ยกเลิก (yok-lerk)
Een handeling annuleren
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Geldbedrag kiezen
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Een bon voor je geldopname krijgen