Chinees | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Om hulp vragen
Bạn có nói được tiếng Anh không?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Vragen of iemand Engels spreekt
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
Tôi không hiểu.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

Xin chào!
您好!(nín hǎo!)
Standaardbegroeting
Chào bạn!
你好!(nǐ hǎo!)
Informele begroeting
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Begroeting 's ochtends
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Begroeting 's avonds
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
晚安!(wǎn'ān!)
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
Bạn có khỏe không?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Tôi khỏe, còn bạn?
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Iemands naam vragen
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Iemand je eigen naam vertellen
Bạn đến từ đâu?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Vragen waar iemand vandaan komt
Tôi đến từ ___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Antwoorden waar je vandaan komt
Bạn bao nhiêu tuổi?
您多大了?(nín duōdàle?)
Vragen hoe oud iemand is
Tôi ___ tuổi.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Antwoorden hoe oud je bent
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
是(shì)
Positief antwoord
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
不是(bùshì)
Negatief antwoord
Làm ơn
请(qǐng)
Uitdrukking om beleefd te klinken
Của bạn đây / Đây
给你!(gěi nǐ!)
Gebruik je als je iemand iets geeft
Cảm ơn (bạn).
谢谢。(xièxiè.)
Iemand bedanken
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
Không có gì (đâu).
不客气。(bù kèqì.)
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
Tôi xin lỗi.
对不起。(duìbùqǐ.)
Zich ergens voor verontschuldigen
(Làm ơn) cho hỏi.
打扰了。(dǎrǎole.)
Iemands aandacht vragen
Không sao (đâu).
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Als je een verontschuldiging accepteert
Không có gì.
没关系。(méiguānxì.)
Als je een verontschuldiging accepteert
Coi chừng! / Cẩn thận!
当心!(dāngxīn!)
Iemand op een gevaar attenderen
Tôi đói.
我饿了。(wǒ è le.)
Gebruik je als je hongerig bent
Tôi khát (nước).
我渴了。(wǒ kě le.)
Gebruik je als je dorstig bent
Tôi mệt.
我累了。(wǒ lèi le.)
Gebruik je als je moe bent
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
我病了。(wǒ bìng le.)
Gebruik je als je ziek bent
Tôi không biết.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Je weet het antwoord op de vraag niet
Rất vui được gặp bạn.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Tạm biệt / Chào bạn!
再见!(zàijiàn!)
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Beleefde manier van beklag doen
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Erachter komen wie verantwoordelijk is
Thật không thể chấp nhận được!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Om restitutie vragen
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

Đồ ăn như dở hơi!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
Đồ uống như dở hơi!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
Chỗ này / Quán này như cứt!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
Dịch vụ dở ẹc!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
Giá gì mà cắt cổ!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
Vớ vẩn!
扯淡!(chědàn!)
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
Đồ ngu!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Biến đi! / Cút đi!
滚开!(gǔn kāi!)
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten