Thai | Uitdrukkingen - Reizen | Algemeen

Algemeen - Belangrijkste benodigdheden

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Om hulp vragen
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Vragen of iemand Engels spreekt
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt

Algemeen - Conversatie

您好!(nín hǎo!)
สวัสดี! (Sawad-dee!)
Standaardbegroeting
你好!(nǐ hǎo!)
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Informele begroeting
早上好!(zǎoshang hǎo!)
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Begroeting 's ochtends
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Begroeting 's avonds
晚安!(wǎn'ān!)
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
您好吗?(nín hǎo ma?)
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Beleefd naar iemands welzijn informeren
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Iemands naam vragen
我叫___。(wǒ jiào ___.)
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Iemand je eigen naam vertellen
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Vragen waar iemand vandaan komt
我来自___。(wǒ láizì ___.)
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Antwoorden waar je vandaan komt
您多大了?(nín duōdàle?)
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Vragen hoe oud iemand is
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Antwoorden hoe oud je bent
是(shì)
ใช่ (Chai)
Positief antwoord
不是(bùshì)
ไม่ (Mai)
Negatief antwoord
请(qǐng)
กรุณา (Ka ru na)
Uitdrukking om beleefd te klinken
给你!(gěi nǐ!)
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Gebruik je als je iemand iets geeft
谢谢。(xièxiè.)
ขอบคุณ (Khob khun)
Iemand bedanken
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
不客气。(bù kèqì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
对不起。(duìbùqǐ.)
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Zich ergens voor verontschuldigen
打扰了。(dǎrǎole.)
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Iemands aandacht vragen
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Als je een verontschuldiging accepteert
没关系。(méiguānxì.)
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Als je een verontschuldiging accepteert
当心!(dāngxīn!)
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Iemand op een gevaar attenderen
我饿了。(wǒ è le.)
ฉันหิว (Chan hiw.)
Gebruik je als je hongerig bent
我渴了。(wǒ kě le.)
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Gebruik je als je dorstig bent
我累了。(wǒ lèi le.)
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Gebruik je als je moe bent
我病了。(wǒ bìng le.)
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Gebruik je als je ziek bent
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Je weet het antwoord op de vraag niet
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
再见!(zàijiàn!)
ลาก่อน! (La korn! )
Beleefd vaarwel zeggen

Algemeen - Klachten

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Beleefde manier van beklag doen
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Erachter komen wie verantwoordelijk is
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Om restitutie vragen
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Zich over lange wachttijden beklagen

Algemeen - Vloeken

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
扯淡!(chědàn!)
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
滚开!(gǔn kāi!)
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten