Thai | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Gửi Vi,
ถึง จอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cháu chào chú Triều,
เรียน คุณลุงเจอโรม
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Lam thân mến,
สวัสดี จอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Tùng à,
จอห์น
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Gửi bạn,
ถึงสุดที่รัก
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Anh / Em thân yêu,
ถึง สุดที่รัก
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นที่รัก
Informeel, aanhef voor een partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Antwoord bij een briefwisseling
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Antwoord bij een briefwisseling
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mình rất vui khi được biết...
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
De groeten doen aan een derde persoon
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ขอให้โชคดีนะ
E-mail aan familie en vrienden
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
E-mail aan partner
Thân ái,
ขอให้โชคดีนะ
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Thân,
ขอให้คุณโชคดี
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân mến,
ด้วยความหวังดี
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân mến,
ด้วยความรัก
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân thương,
ด้วยความรัก
Informeel, e-mail aan familie
Thân thương,
ด้วยความรัก
Informeel, e-mail aan familie