Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Gửi Vi,
정아에게
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Gửi bố / mẹ,
어머니께/ 아버지께
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cháu chào chú Triều,
작은 삼촌께
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Lam thân mến,
안녕 수지야!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Thương thân mến,
수지야!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Tùng à,
수지!
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Gửi bạn,
나의 사랑 ... 에게
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Trúc thân yêu,
사랑하는 부인,
Informeel, aanhef voor een partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Bạn có rảnh vào...?
..관련 계획이 있으십니까?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mình rất vui khi được biết...
... 듣게 되어 기뻐
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mình rất tiếc khi hay tin...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물어보십니다.
De groeten doen aan een derde persoon
Cho mình gửi lời chào tới...
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대할게.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
곧 답장 써주십시오.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình khi...
...면 답장을 주십시오.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
E-mail aan familie en vrienden
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑해요.
E-mail aan partner
Thân ái,
좋은 하루 보내세요.
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Thân,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân thương,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân mến,
사랑하는 마음 담아.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân mến,
사랑하는 마음과 함께.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Informeel, e-mail aan familie
Thân thương,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informeel, e-mail aan familie