Vietnamees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

ถึง จอห์น
Gửi Vi,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
เรียน คุณลุงเจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
สวัสดี จอห์น
Lam thân mến,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
จอห์น
Tùng à,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
ถึงสุดที่รัก
Gửi bạn,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
ถึง สุดที่รัก
Anh / Em thân yêu,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
ถึงจอห์นที่รัก
Trúc thân yêu,
Informeel, aanhef voor een partner
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Antwoord bij een briefwisseling
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Antwoord bij een briefwisseling
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
... gửi lời chào cho bạn.
De groeten doen aan een derde persoon
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
ขอให้โชคดีนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
E-mail aan familie en vrienden
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
E-mail aan partner
ขอให้โชคดีนะ
Thân ái,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
ขอให้คุณโชคดี
Thân,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Thân thương,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
ด้วยความหวังดี
Thân mến,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
ด้วยความรัก
Thân mến,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
ด้วยความรัก
Thân thương,
Informeel, e-mail aan familie
ด้วยความรัก
Thân thương,
Informeel, e-mail aan familie