Vietnamees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

정아에게
Gửi Vi,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
어머니께/ 아버지께
Gửi bố / mẹ,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
작은 삼촌께
Cháu chào chú Triều,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
안녕 수지야!
Lam thân mến,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
수지야!
Thương thân mến,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
수지!
Tùng à,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
나의 사랑 ... 에게
Gửi bạn,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
내가 제일 사랑하는 ... ,
Anh / Em thân yêu,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
사랑하는 부인,
Trúc thân yêu,
Informeel, aanhef voor een partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Antwoord bij een briefwisseling
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Antwoord bij een briefwisseling
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
..관련 계획이 있으십니까?
Bạn có rảnh vào...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
...를 알려주게 되어 기뻐!
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
... 듣게 되어 기뻐
Mình rất vui khi được biết...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mình rất tiếc khi hay tin...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...도 안부를 물어보십니다.
... gửi lời chào cho bạn.
De groeten doen aan een derde persoon
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Cho mình gửi lời chào tới...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
곧 답장 받길 기대할게.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
곧 답장 써주십시오.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
...면 답장을 주십시오.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
건강히 지내세요.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
E-mail aan familie en vrienden
사랑해요.
Em yêu anh / Anh yêu em.
E-mail aan partner
좋은 하루 보내세요.
Thân ái,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Thân,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Thân thương,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
사랑하는 마음 담아.
Thân mến,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
사랑하는 마음과 함께.
Thân mến,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
사랑과 함께 보냅니다.
Thân thương,
Informeel, e-mail aan familie
사랑하며, ... 보냅니다.
Thân thương,
Informeel, e-mail aan familie