Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Luca,
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Tesoro,
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Amore,
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Grazie per la tua e-mail.
谢谢您的邮件。
Antwoord bij een briefwisseling
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Hai già dei piani per...?
你对...有什么计划吗?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
请在...上加我,我的用户名是...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Salutami...
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Scrivimi presto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi presto.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi non appena...
当...,请回复我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Stammi bene.
保重。
E-mail aan familie en vrienden
Ti amo.
我爱你。
E-mail aan partner
I migliori auguri
衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cari saluti
最衷心的问候,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Tante belle cose
一切顺利,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Un abbraccio,
致以我的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Con tanto amore
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie