Vietnamees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Estimata John,
Gửi Vi,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata Panjo/Paĉjo,
Gửi bố / mẹ,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Cháu chào chú Triều,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Lam thân mến,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Thương thân mến,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Tùng à,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
Gửi bạn,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
Anh / Em thân yêu,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Trúc thân yêu,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via retpoŝto.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
Bạn có rảnh vào...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Mình rất vui khi được biết...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
... gửi lời chào cho bạn.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Cho mình gửi lời chào tới...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
E-mail aan familie en vrienden
Mi amas vin.
Em yêu anh / Anh yêu em.
E-mail aan partner
Ĉion bonan,
Thân ái,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
Thân,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Thân thương,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Thân mến,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
Thân mến,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Multe da amo,
Thân thương,
Informeel, e-mail aan familie
Multa amo,
Thân thương,
Informeel, e-mail aan familie