Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Estimata John,
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata Panjo/Paĉjo,
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via retpoŝto.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Het ga je goed.
E-mail aan familie en vrienden
Mi amas vin.
Ik hou van je.
E-mail aan partner
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Multe da amo,
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie
Multa amo,
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie