Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Estimata John,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata Panjo/Paĉjo,
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via retpoŝto.
Thank you for your E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite / send…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Please add me on...messenger. My username is…
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his/her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Take care.
E-mail aan familie en vrienden
Mi amas vin.
I love you.
E-mail aan partner
Ĉion bonan,
Best wishes,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
With best wishes,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
All the best,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
All my love,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Multe da amo,
Lots of love,
Informeel, e-mail aan familie
Multa amo,
Much love,
Informeel, e-mail aan familie