Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Estimata John,
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata Panjo/Paĉjo,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via retpoŝto.
谢谢您的邮件。
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
你对...有什么计划吗?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
请在...上加我,我的用户名是...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
当...,请回复我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
如果你有更多消息,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
保重。
E-mail aan familie en vrienden
Mi amas vin.
我爱你。
E-mail aan partner
Ĉion bonan,
衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
致以最衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
最衷心的问候,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
一切顺利,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
致以我的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Multe da amo,
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie
Multa amo,
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie