Italiaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dear John,
Caro Luca,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Ciao Matteo,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Ciao Matty!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Luca,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Tesoro,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Amore,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Amore mio,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your E-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
It was so kind of you to write / invite / send…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Please add me on...messenger. My username is…
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his/her love.
...ti manda i suoi saluti.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Salutami...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Scrivimi presto.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Rispondimi presto.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Rispondimi non appena...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Stammi bene.
E-mail aan familie en vrienden
I love you.
Ti amo.
E-mail aan partner
Best wishes,
I migliori auguri
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Con i migliori auguri
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Kindest regards,
Cari saluti
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All the best,
Tante belle cose
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All my love,
Un abbraccio,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Lots of love,
Con tanto amore
Informeel, e-mail aan familie
Much love,
Tanti cari saluti
Informeel, e-mail aan familie