Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dear John,
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
It was so kind of you to write / invite / send…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Please add me on...messenger. My username is…
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his/her love.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Atentu.
E-mail aan familie en vrienden
I love you.
Mi amas vin.
E-mail aan partner
Best wishes,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All the best,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All my love,
Ĉiu mia amo,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Lots of love,
Multe da amo,
Informeel, e-mail aan familie
Much love,
Multa amo,
Informeel, e-mail aan familie