Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dear John,
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your E-mail.
谢谢您的邮件。
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
你对...有什么计划吗?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
It was so kind of you to write / invite / send…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Please add me on...messenger. My username is…
请在...上加我,我的用户名是...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his/her love.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
当...,请回复我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
保重。
E-mail aan familie en vrienden
I love you.
我爱你。
E-mail aan partner
Best wishes,
衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Kindest regards,
最衷心的问候,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All the best,
一切顺利,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All my love,
致以我的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Lots of love,
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie
Much love,
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie