Thai | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Gửi Vi,
เรียน จอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cháu chào chú Triều,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Lam thân mến,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Tùng à,
จอห์น
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
ที่รักของฉัน
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Anh / Em thân yêu,
สุดที่รักของฉัน
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Informeel, aanhef voor een partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Antwoord bij een briefwisseling
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Antwoord bij een briefwisseling
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mình rất vui khi được biết...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
De groeten doen aan een derde persoon
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Brief aan familie en vrienden
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
Brief aan partner
Thân ái,
ขอให้โชคดี
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Thân,
ขอให้โชคดี
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân mến,
โชคดี
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân mến,
ด้วยความรักยิ่ง
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân thương,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informeel, brief aan familie
Thân thương,
รักอย่างมาก
Informeel, brief aan familie