Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Gửi Vi,
소연이에게
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Gửi bố / mẹ,
부모님께,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cháu chào chú Triều,
삼촌께
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Lam thân mến,
안녕 현주야!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Thương thân mến,
야 미영아,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Tùng à,
미영,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
내 사랑에게,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Trúc thân yêu,
사랑하는 현정씨
Informeel, aanhef voor een partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
편지 주셔서 감사합니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Bạn có rảnh vào...?
...관련 계획이 있나요?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mình rất vui khi được biết...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mình rất tiếc khi hay tin...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물으십니다.
De groeten doen aan een derde persoon
Cho mình gửi lời chào tới...
...께도 안부 전해 주십시오.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
빨리 답장 주세요.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình khi...
... 이면 답장을 주세요.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
Brief aan familie en vrienden
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑합니다.
Brief aan partner
Thân ái,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Thân,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân thương,
감사하며, ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân mến,
... 드림 (보냄)
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân mến,
사랑을 보내며, ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Informeel, brief aan familie
Thân thương,
사랑하는 마음으로,
Informeel, brief aan familie