Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Gửi Vi,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Gửi bố / mẹ,
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cháu chào chú Triều,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Lam thân mến,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Thương thân mến,
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Tùng à,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Anh / Em thân yêu,
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Trúc thân yêu,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Thank you for your letter.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Bạn có rảnh vào...?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mình rất vui khi được biết...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mình rất tiếc phải báo rằng...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mình rất tiếc khi hay tin...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... gửi lời chào cho bạn.
…sends his / her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Cho mình gửi lời chào tới...
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình khi...
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Take care.
Brief aan familie en vrienden
Em yêu anh / Anh yêu em.
I love you.
Brief aan partner
Thân ái,
Best wishes,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Thân,
With best wishes,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân thương,
Kindest regards,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân mến,
All the best,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân mến,
All my love,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân thương,
Lots of love,
Informeel, brief aan familie
Thân thương,
Much love,
Informeel, brief aan familie